Najnovije vijesti

Općina Gradačac raspisala oglas za Gradsku garažu

23/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Općina Gradačac raspisala oglas za Gradsku garažu
Općina

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom prodaje suvlasnički dio od 1769/2932 (površine 1.769 m2) na nekretninama označenim kao:                                                                                                                                                                            – k.č.br.440/6 Gradska garaža ostalo neplodno zemljište površine 2.932 m2 upisana u el.zk.ul.br. 740 k.o. Gradačac II, upisana kao vlasništvo  i posjed Općine Gradačac sa 1/1, a koja predstavlja urbanističku parcelu na kojoj je prema Regulacionom planu “Centar” predviđena izgradnja Gradske garaže i Tržnog centra sa parkingom.

Suvlasnički dio od 1163/2932 (površine 1.163 m2) navedenih nekretnina ostaje u vlasništvu općine Gradačac. Početna prodajna cijena iznosi 1.064.690,34 KM odnosno 601,86 KM po 1m/2.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-lična karta za fizička lica,

-rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca, za pravna lica

-punomoć u formi notarski obrađene isprave za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta općine Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 50.000 KM.

Javni oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Detaljne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac – Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 7,30 – 16,00 do dana licitacije.

Licitacija će se održati u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, 11.aprila u 9,00. 

Radio Gradačac

Comments are closed.