Najnovije vijesti

Vlada FBiH: Za rekonstrukciju vodovodne mreže u Gradačcu 500.000 KM

Vlada FBiH: Za rekonstrukciju vodovodne mreže u Gradačcu 500.000 KM

13 Decembra, 2023
FBiH/BiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Federacije BiH donijela je na jučerašnjoj sjednici (12.12.2023. godine) dvije odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, utvrđenih izmjenama i dopunama ovogodišnjeg federalnog budžeta. Prvom odlukom se 500.000 KM izdvaja za Program rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreže u Gradačcu, a drugom 300.000 KM za Program sufinansiranja izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode u Bihaću – JP Vodovod Bihać.

Obrazloženo je da je rekonstrukcijom dotrajale postojeće mreže u Gradačcu u dužini oko 40 kilometara, a koja obuhvata i proširenje, te zamjenu azbestnih cijevi, osigurana dovoljna količina pitke vode u urbanom dijelu grada za potrebe snabdijevanja oko 19.000 stanovnika, što je 44 posto ukupnog stanovništva ovog grada. Ukupna vrijednost ovog projekta je 33.000.000 KM, a implementiran je kroz četiri komponente, od kojih su prve tri uspješno realizirane, te je u toku izvođenje radova za četvrtu i projekt se nalazi u završnoj fazi. Realizacija je omogućena kreditnim sredstvima EBRD-a, kao i dodatno grantovima međunarodnih razvojnih partnera (SIDA, EU kroz WBIF, Vlada Republike Češke), te budžetskim sredstvima Federacije, Tuzlanskog kantona i Grada Gradačac.

Sredstva za sufinansiranje izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode u Bihaću koristit će se za izradu projektne dokumentacije. To obuhvata izradu idejnog rješenja, studiju uticaja na okoliš, geotehnički elaborat lokacije Misija G1/G21, idejni projekt, studiju za prethodnu vodnu saglanost, dokumentaciju za pribavljanje vodne dozvole, te izradu konkursne dokumentacije. Obrazloženo je da će priprema ove dokumentacije osigurati ispunjenje preduslova za realizaciju projekta s ciljem poboljšanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti vode za piće grada Bihaća. Sredstva koja su raspoloživa za ovaj program u federalnom budžetu osigurat će početak pripreme svih planiranih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta vode za piće za stanovnike Bihaća.

U razlozima za donošenje današnjih odluka predlagač je naglasio dostizanje strateškog cilj u oblasti voda, odnosno zaštitu kvalitete vode i osiguravanje raspoloživosti vodnih resursa i njihove održivosti. Jedna od mjera za dostizanje ovog prioriteta je razvoj sistema vodosnabdijevanja sa optimalnim rješenjima za jedinice lokalne samouprave, efikasnom distributivnom mrežom i zdravstveno ispravnom vodom za piće u FBiH. U skladu sa tim strateškim okvirom Parlament FBiH je putem amandmana na Budžet FBiH za 2023. godinu zatražio finansijsku podršku za ove investicione projekte.

Objema odlukama Vlade određeno je da će implementatori izvještaje o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje će ih uputiti Federalnom ministarstvu finansija. Rok za implementacju projekata, načini i dinamika doznačenih sredstava, kao i međusobna prava i obaveze bliže će se urediti ugovorima. Implementatori su obavezani da podatke o realizaciji projekata kvartalno unose u PIMIS sistem. 

Također, za provođenje ovih odluka zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo finansija, te Grad Gradačac, odnosno Grad Bihać, svako u okviru svoje nadležnosti.

Radio Gradačac / Vlada FBiH

Comments are closed.

YouTube