Najnovije vijesti

Javni oglas za prijem u radni odnos u JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac

09/05/2019 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za prijem u radni odnos u JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac
GRADAČAC

Javni oglas za prijem u radni odnos u JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac, objavljen u Oslobođenju 09.05.2019. godine:

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj 26/16,89/18) i člana 3. stav 2. Pravilnika o radu Javne ustanove centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac (broj: 02-81/17), a u vezi člana 2. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnoj ustanovi Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac (broj: 02-05/18), o b j a v lj u j e  se

                                      Javni oglas za prijem u radni odnos u

           Javnoj ustanovi Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac

     

  1. 1. Naziv i opis radnog mjesta; opći i posebni uslovi:

Naziv radnog mjesta: Poslovi marketinga, finansija i razvoja

Opis radnog mjesta: Ugovaranje marketinga za Radio Gradačac, vršenje propagandne aktivnosti svih događaja iz oblasti kulture, vršenje propagande muzejske zbirke, rad na uvećanju samostalnih prihoda ustanove u skladu sa planom, sarađivanje sa finansijskim institucijama, izrada programa razvoja po pojedinim segmentima rada ustanove, obavljanje drugih poslova u skladu sa stručnom spremom, a prema nalogu direktora.

Opći i posebni uslovi: Državljanstvo Bosne i Hercegovine; zdravstvena sposobnost; visoka stručna sprema – diplomirani ekonomist (ili ekvivalent po bolonjskom sistemu studiranja); dvije godine radnog iskustva u struci.

Vrijeme na koje se zaključuje ugovor i dužina radnog vremena: Ugovor o radu zaključuje se sa jednim izvršiocem, na neodređeno vrijeme i sa punim radnim vremenom.

 

  1. 2. Isprave i dokumenti; način podnošenja Prijave

Uz Prijavu (biografija, adresa i kontakt telefon), kandidati su dužni dostaviti slijedeće isprave i dokumente: dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu u struci; uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine; izvod iz matične knjige rođenih.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat.

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, kao i drugim propisima, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz zakona (dokazivanje pripadnosti branilačkoj populaciji), odnosno uvjerenje Službe za zapošljavanje (dokazivanje statusa nezaposlene osobe).

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove bit će pozvani na intervju, pisanim putem sa označenim mjestom i vremenom intervjua.

Isprave i dokumenti koji se prilažu uz Prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijave na javni oglas potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Oslobođenje“. Javni oglas oglašava se i putem web strane poslodavca, kao i dostavlja Službi za zapošljavanje. Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac, ul. Nenavište 12., sa naznakom „Prijava na javni oglas-ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac

Radio Gradačac

 

 

Comments are closed.

YouTube