Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za odabir kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačca za 2022. godinu

01/09/2022 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za odabir kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačca za 2022. godinu
GRADAČAC

Na osnovu člana 7.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca” broj 1/19),  Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu,     člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinansiranje  kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac, (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 3/18, 5/19 i 6/20)   Gradonačelnik, dana  1.9. 2022. godine,  objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir kapitalnih  programa/projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta  Grada Gradačca  za 2022. godinu

I

 Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  615 311/5  – kapitalni transferi  mjesnim zajednicama, u iznosu od 115.000,00 KM za  finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta   mjesnih zajednica za sljedeće prioritetne oblasti:

a)   sanacija i održavanje objekata mjesne samouprave: društveni domovii drugi objekti koji se nalaze na teritoriji mjesne zajednice a služe u svrhu organizovanja društvenih sadržaja, nabavku opreme i imovine (zemljišta);

b)    održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta /poligoni, igrališta/ u MZ:  

c)    sanacija i održavanje vjerskih objekata na području mjesne zajednice;

d)   uređenje zelenih javnih površina, uređenje mjesnih mezarja/grobalja, sanacija mjesnih spomen obilježja. 

II

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta Grada Gradačca mogu podnijeti   mjesne zajednice  upisane u Registar mjesnih zajednica Grada Gradačac. Potencijalni korisnik može podnijeti više prijedloga/programa, ali se sredstva mogu odobriti za finansiranje/ sufinansiranje maksimalno dva programa/projekta. U ovom slučaju  mjesna zajednica  za svaki program/projekat aplicira posebno.

III

VISINA SREDSTAVA:

Maksimalni iznos sredstava koja se mogu odobriti po javnom pozivu u slučaju da se projekat u 100% iznosu finansira iz Budžeta Grada Gradačca iznosi 10.000,00 KM po korisniku.

                                                                             IV 

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Mjesne zajednice  koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

–         da su osnovane od strane Gradskog vijeća   i upisane u Registar mjesnih zajednica Grada

          Gradačac,

–         da su  zastupane od strane ovlaštenih lica,

–         da svoje aktivnosti planiraju realizovati na području MZ i da su te aktivnosti namijenjene

          građanima mjesne zajednice,

–          da se   programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

–         da su projektne aktivnosti usaglašene sa općim i specifičnim ciljevima utvrđenim kroz

          “Strategiju razvoja općine Gradačac 2014-2023”.

–         dužina trajanja programa/projekta za koji se traže sredstva je do kraja budžetske  godine

          (31.12.2022. god.),

–         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

–        da su  sredstva odobrena po  prethodnom javnom pozivu opravdali podnošenjem izvještaja o      

          namjenskom utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i podnošenjem opisnog

          (narativnog) izvještaja.  Izuzetno, ukoliko sredstva odobrena  po javnom pozivu nisu bila

          uplaćena, mjesna zajednica može aplicirati  i bez podnešenog izvještaja.

   V

ELIMINATORNI KRITERIJI:

       Programi/projekti koji se ne mogu finansirati/sufinansirati  iz  budžetskih sredstava su:

–          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi  članova Vijeća MZ, osim naknada troškova administriranja projekta u skladu sa Pravilnikom o  načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u  kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa podrčuja  Grada Gradačac,

–          programi/projekti koji se neće realizovati na području mjesne zajednice i koji nisu namijenjeni građanima mjesene zajednice,

–          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje su  definirane kao prioritetne,

–          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

–          programi/projekti mjesnih zajednica  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

–          programi/projekti za čiju implementaciju, nadzor i provođenje su u skladu sa Zakonima o princimpima lokalne samouprave FBiH, kao i relevantnim propisima o građenju, javnim nabavkama i dr. stvarno i mjesno nadležni općinski/gradski  ili kantonalni i federalni organi,  kao što su Direkcija cesta TK ili Ceste FBiH ili javna komunalna preduzeća, a što se prvenstveno odnosi na objekte izgranje saobraćajne i komunalne infrastrukture  (putevi, autobuska  stajališta u putnom pojasu, mostovi, kanalizacija, sportski tereni, objekti javne rasvjete i dr. objekti infrastrukture čija izgradnja i način finansiranja je definisana posebnim pripisima, tehničkim zahtjevima i utvrđenim programima kapitalnih investicija).  

VI

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Mjesna zajednica uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)        Aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

–          oblast na koju se odnosi program/projekat,

–          ciljnu grupu  na koju se odnosi  program/projekat,

–          ciljeve programa/projekta;

–          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

  –      prijedlog budžeta programa/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

–      način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)      rješenje o upisu  u Registar mjesnih zajednica Grada Gradačac,

d)      identifikacioni broj,

 f)     podaci o osobama koje će realizovati projekat,

 g)     izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima koja su   dodijeljena

         iz sredstava Budžeta Grada Gradačac u  2021. godini  i sredstva koja su im  dodijeljenja po pret-

         hodnom javnom pozivu a za ista nisu  dostavljeni izvještaji o namjenskom utrošku sredstava,

 h)     predmjer i predračun radova (za projekte koji se odnose na sanaciju objekata,  i sl.).

VII

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Gradonačelnika, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa područja općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac” broj 5/18)   vrši  razmatranje i ocjenjivanje  pristiglih projekata/programa.

Komisija boduje, odnosno utvrđuje rang  listu programa / projekata po broju dodijeljnenih bodova. Gradonačelnik   nakon provednog javnog poziva sa korisnicima koji ispunjavaju kriterije i broj bodova definisan  Pravilnikom zaključit  će ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja javnog poziva bez obaveze nadoknade troškova aplikantima.

VIII

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 1.9. 2022.godine, u Šalter sali  Grada Gradačca i na službenoj web stranici Grada Gradačca(www.gradacac.ba). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj  službi za društvene djelatnosti  i BIZ ili na telefon: 035-369-750 ili na mail  adresu: sadija.huseljic@gmail.com .

IX

PREDAJA APLIKACIJA: 

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  u zapečaćenoj koverti, preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Grada Gradačca, sa  naznakom  Prijava na Javni  poziv za  odabir kapitalnih  prgrama/projekata mjesnih  zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu  – Komisiji za provođenje Javnog poziva, «Ne otvaraj».

Adresa: Grad Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon 16.9. 2022. godine  neće biti razmatrane.                                               

Broj:02-11-2- 2324/22.

Gradačac, 1.9.2022. godine                                                                                                                            Gradonačelnik,

                                                                                                                                                                     Edis Dervišagić

 

DOWNLOAD

Aplikacijski obrazac

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube