Najnovije vijesti

Javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta za 2020. godinu

22/01/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta za 2020. godinu
GRADAČAC

Na osnovu člana 7.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19)  i člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  po  LOD  metodologiji  („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18.), Gradonačelnik  dana 20.1. 2020. godine,  objavljuje 

    J A V N I   P O Z I V

za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati

iz Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu


Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i razvojnim ciljevima Grada Gradačac (Strategija Općine Gradačac 2014-2023) iz oblasti sporta, i to:

1.1.    stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u 2020. godini;

1.2.    afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

1.3.    vanškolske sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju gradskih školskih  takmičenja;

1.4.  organizacija tradicionalnih  sportskih mainfestacija;

1.5.  sportske aktivnosti i takmičenja  osoba  sa inavaliditetom.

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su na ekonomskoj poziciji: 614122 –  transfer za sport  u iznosu 470.000,00 KM. Minimalni iznos sredstava za   dodjelu  po odobrenom  projektu iznosi.2.000,00 KM. Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu  iznosi 180.000,00 KM.

Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. 

Rok za realizaciju odobrenih  projekta je 31.12. 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrovane OCD/NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru dokumentacija na donjem linku sekcije DOWNLOAD.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 21.1. 2020. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail:sadija.huseljic@gmail.com , preuzimanje sa donjeg linka sekcije DOWNLOAD ili  u Gradskoj upravi, kancelarija broj 19.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem putem adrese: sadija.huseljic@gmail.com, pitanja se mogu postavljati do 15.2 2020. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7:30 do 16:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za projekte OCD-a:

Grad Gradačac

ul. H.K. Gradaščevića br. 54

76250 Gradačac.

Prijava na  javni poziv

Rok za predaju aplikacija je 19.2.2020. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove Odluke iz članova 5. i 6. ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba

DOWNLOAD

Set potrebne dokumentacije sa uslovima, kriterijumima i pojašnjenjima

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube
Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp