Najnovije vijesti

OV Gradačac utvrdilo preduslove za nastavak gradnje škole Požarike, radovi se trebaju okončati za godinu dana

03/07/2018 | objavio Radio Gradačac
OV Gradačac utvrdilo preduslove za nastavak gradnje škole Požarike, radovi se trebaju okončati za godinu dana
Gradsko vijeće

Budžet općine Gradačac rebalansiran je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća. Izvršeno je to u najvećoj mjeri unutrašnjom preraspodjelom planiranih sredstava, tako da ukupni planirani prihodi iznose 14,8 miliona KM.

Najviše rasprave izazvao je prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac, odn. školi Požarike. I pored toga, jednoglasno je usvojena Odluka koja uspostavlja pravo građenja bez naknade na period od 30 godina u korist TK, odn. Skuštine TK kao osnivača OŠ „Ivan Goran Kovačić“. Nosilac prava građenja dužan je završiti radove na objektu u roku od godinu dana.

Donesena je Odluke o kupovini zemljišta ukupne površine 2.997 m2 radi izgradnje gradskog groblja u skladu sa Urbanističkim planu Gradačac 2020.godine. Kupoprodajna cijena će prodavcima biti isplaćena u šest mjesečnih rata po 4.995 KM. Prihvaćene su izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine, na šest lokacija u obuhvatu Regulacionog plana „Centar“, za koje su po pokrenutoj inicijativi tražena povećanja spratnosti objekata. Zaključkom je utvrđen Nacrt Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica” koji će biti upućen na javni uvid građanima na period od 30 dana.

Prijedlog izmjena Statuta Općine Gradačac prihvaćen je u formi nacrta, uz zaključek kojim se obavezuje Komisija za Statut i opća akta da pokrene prijedlog za izmjene Statuta, koji bi koristio za kompletiranje adresnog registra općine Gradačac.

U Nacrtu je prihvaćena i Odluka o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Gradačac. Ovaj dokument predstavlja materijal za kvalitetnu raspravu, rekao je u obrazloženju Općinski načelnik Edis Dervišagić, napomenuvši kako treba imati u vidu da će odluka imati i finansijske posljedice na općinski Budžet, kroz formiranje higijenskog servisa i slične predviđene mjere i radnje. Nacrt Odluke detaljno tretira problematiku, te razrađuje uslove i načine držanja pasa.  Ovakav dokument biće upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, te su pozvani svi zainteresovani, posebno osobe koje brinu o zaštiti pasa/životinja, ali i ostali građani da aktivno uzmu učešće i ponude prijedloge.

Na današnjoj sjednici vijećnici su dali saglasnost na izmjene Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac. Njima se predviđa uvođenje Dispanzera za školsku djecu i omladinu, Službe sanitetskog prevoza i Službe za kvalitet rada. Dispanzer za zdravstvenu zaštiti žena sa porodilištem biće preimenovan u Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena sa stacionarom. Zaključkom OV stavljeno je van snage ukidanje odjeljenja Porodične medicine u MZ Rajska.

OV donijelo je odluku o korištenju sredstava iz tekuće rezerve u visini od 4.000 KM za porodicu Huseina Mašetovića, radi osiguravanja sredstava za potrebe kontakta i pružanja pravne pomoći Selmiru Mašetoviću, koji se nalazi u Turskoj. 

Na dnevnom redu našao se i Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina. Materijal je podržan kao dobra polozna osnova za izradu kvalitetnog dokumenta. Služba za urbanizam općine Gradačac zadužena je da sačini zbirni prijedlog koji bi bio upućen resornom kantonalnom Ministarstvu. Obuhvatit će i dosad iznesena prijedloge na sjednicama OV, ali i prijedloge građana koji budu dostavljeni direktno ovoj Službi.

Na današnjoj sjednici svečanu zakletvu kao vijećnik OV Gradačac položio je Adel Jukan, čije je imenovanje potvrdio CIK BiH, koji u ovo predstavničko tijelo dolazi umjesto Edina Hećimovića.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube