Najnovije vijesti

2 miliona maraka za finansiranje programa vakcinacije

13/04/2021 | objavio Radio Gradačac
2 miliona maraka za finansiranje programa vakcinacije
Tuzlanski kanton

Održana 12. redovna sjednica Vlade TK

65.000 KM za unaprjeđenje lovstva u Tuzlanskom kantonu

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila način i uslove raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona, a koji su prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Prema današnjoj odluci raspored sredstava utvrdit će se u skladu sa Programom korištenja navedenih sredstava, a kojim će se vršiti finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu od 65.000,00 KM. Projekte kojima se unaprjeđuje lovstvo na području našeg kantona mogu kandidovati korisnici lovišta, odnosno Udruženja građana – lovačka društva koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta.

2 miliona KM za finansiranje programa vakcinacije

Vlada je danas prihvatila Informaciju o radnom angažovanju medicinskog kadra i neophodnog nemedicinskog osoblja u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Vlada je krajem marta zatražila od Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povrataka, JU Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da sagledaju finansijske i druge mogućnosti za radno angažovanje medicinskog kadra i neophodnog nemedicinskog osoblja sa evidencije Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a u cilju rasterećenja trenutno zaposlenih medicinskih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i pružanja adekvatne i neophodne zdravstvene usluge građanima. Shodno podacima prikupljenim od zdravstvenih ustanova, Vlada je usvojila iskazane potrebe, izuzev onih za koje se smatra da su neopravdane, te zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da iznađe ukupno 2 miliona KM za unapređenje zdravstvene zaštite primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa u cilju finansiranja programa vakcinacije do 31.12.2021.godine. Od navedenog iznosa jedan milion KM će biti namijenjen za primarni, a jedan milion KM za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Sve javne zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona su zadužene da omoguće što većem broju zdravstvenih radnika SSS obavljanje pripravničkog staža u njihovim ustanovama.

IV faza sanacije brane na jezeru Modrac

Vlada je danas prihvatila Zahtjev Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za odobravanje finansijskih sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu, a za potrebe realizacije IV faze sanacije brane na jezeru Modrac. U ovom smislu od Vlade Federacije BiH se traži da osigura nedostajućih 600,000,00 KM. Tuzlanski kanton je već osigurao 550.000,00 KM, za sanaciju svodova broj 3 i 4 brane Modrac. Osim toga Kanton je do sada realizirao prve tri faze sanacije Brane, u što je uloženo 5.121.895,87 KM. Na hitnost izvođenja radova na IV fazi sanacije brane Modrac, ukazuje i činjenica da je u poplavama iz maja 2014. godine zabilježen apsolutno najviši nivo vode u akumulaciji od 203,42 m.n.m, dakle sa visinom vode na prelivu brane od 3,42 m. Potrebno je imati u vidu da je u proračunima i analizama za sve ključne utjecaje i uslove ekstremnog opterećenja, uzeta u obzir visina preliva od 3 m što odgovara rangu pojave velikih voda jednom u 1.000 godina, a da je zabilježena visina preliva na brani 16. maja 2014. godine za gotovo 0,5m iznad veličine u izračunima. Opasnosti od nailaska velikog plavnog vala, kao posljedica prelijevanja vode preko brane, ili rušenja brane predstavlja opasnost za stanovnike i industnju gradova Lukavac, Gračanica, Petrovo, Doboj Istok, Doboj i nizvodno rijekom Bosnom. Završetkom IV faze sanacije bi se implementirao kompletan projekat sanacije brane Modrac i tek tada uspostavila funkcionalnost objekta brane Modrac, u pogledu stabilnosti i vododrživosti. Za kraj treba istaknuti da je za projekat IV faze sanacije brane Modrac spremna sva potrebna dokumentacija, glavni projekati je revidiran, te ne postoje bilo kakve smetnje za realizaciju ovog izuzetno važnog projekta.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je Odlukom utvrdila uslove za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa  i postupak za dodjelu finansijskih sredstava. Ovom odlukom, pobrojana su kantonalna udruženja branilačke populacije od posebnog društvenog interesa na nivou Tuzlanskog kantona, koja predstavljaju većinsko članstvo branilačke populacije, koje imaju sjedište, djeluju (rade) i implementiraju aktivnosti na području Tuzlanskog kantona. Također, utvrđeno je da se sredstva za rad kantonalnih udruženja branilačke populacije od posebnog društvenog interesa na nivou Tuzlanskog kantona, obezbjeđuju u Budžetu Tuzlanskog kantona na poziciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, a da se dodjeljuju za redovan rad i aktivnosti humanitarne i druge prirode koje imaju za cilj poboljšanje socijalnog statusa pripadnika tog udruženja. Predviđen je i postupak dodjele sredstava, ali i postupak obustave finansiranja. Prema ovoj odluci Kantonalna udruženja na nivou Tuzlanskog kantona su:Savez organizacija  porodica šehida i poginulih branilaca Tuzlanskog kantona, Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branilaca u domovinskom ratu, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Tuzlanskog kantona, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona, Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Tuzlanskog kantona, Udruga demobiliziranih branitelja domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona, Savez boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona, Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata  Tuzlanskog kantona, Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona i Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 1991- 1995.

Zbog prestanka radnog odnosa dosadašnjoj članici Koordinacionog tima za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona i praćenje njegovog provođenja, Vlada je danas umjesto člana Medire Ćulum kao članove u ovo tijelo imenovala Alisu Memić, te dodala i nove članove Lejlu Elezović, iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade i Almu Dubravić, predstavnicu Kantonalnog tužilaštva TK.

Vlada je danas donijela Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2021. godinu. Ovim je utvrđena visina i način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled vozila s ciljem unaprjeđenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu kao i povećanja ukupne sigurnosti saobraćaja na području Kantona. Ovim programom ukupno su planirana sredstva u iznosu od 185.671,45 KM, a za utrošak u 2021.godini planirana je 51.000,00 KM. Od ovog iznosa za troškove organizacije i pripreme kviza znanja iz oblasti saobraćajne kulture i sigurnosti u saobraćaju na kojem će učestvovati učenici srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona planirano je 6.000,00 KM. Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama po osnovu rezultata javnog poziva koji će biti raspisan u narednom periodu planirano je 35.000,00 KM, a za nabavku računarske opreme za funkcionisanje odjeljenja u Ministarstvu koje vrši nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila planirano je 10.000,00 KM.

Imajući u vidu da je Vlada FBiH 02. aprila tekuće godine donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, Vlada Tuzlanskog kantona je danas stavila van snage svoju Odluku o mjerama neposredne kontrole cijena. Naime, Vlada FBiH je, kao mjeru neposredne kontrole cijena, propisala utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, i to u veleprodaji maksimalno 6% i u maloprodaji maksimalno 8% na nabavnu cijenu. S obzirom da se federalna odluka odnosi i na proizvode u nadležnosti Kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je svoju odluku stavila van snage.

Vlada je danas, svjesna posljedica nastalih kao rezulatat pandemije korona virusa koje utiču na finansijsku stabilnost i likvidnost Budžeta TK za 2021. godinu, donijela Zaključak kojim će sredstva, koja se raspoređuju u skladu sa zakonima i  programima  utroška  namjenskih  sredstava  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva  vodoprivrede  za  2021. godinu, planirati samo u iznosima koji se odnose na  sredstva za  prenesene  ugovorene  obaveze  iz  prethodnih programa i sredstva za projekte za koje je pokrenuta procedura javnih nabavki u skladu s prethodnim programima, sredstva namijenjena za izmirenje obaveza po osnovu otplate kredita, sredstva za izvršenje neophodnih zakonskih obaveza i sredstva za realizaciju projekata i aktivnosti od strateškog značaja za Tuzlanski kanton. Preostala sredstava po programima utroška namjenskih sredstava predstavljat će rezervu sredstava čije se planiranje odgađa do daljnjeg. S obzirom da je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice donijelo Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2021. godinu, ovim se određuje da će se raspodjela namjenskih sredstava predviđenih Programom do daljnjeg vršiti za nužne i potrebne troškove uz mišljenje Ministarstva finansija.

Vlada je danas prihvatila godišnji Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psiho aktivnim supstancama (CROPS). Tokom 2020. godine u Centar je primljeno ukupno 39 novih štićenika, dok je sa tretmana otpušteno njih 42. Tokom prošle godine u Centru na mjesečnom nivou boravilo prosječno 6 štićenika. Prosječna starost štićenika u 2020. godini je 34 godine. Najmlađi primljeni štićenik je imao 20, a najstariji 60 godina starosti.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2020.godinu. U toku prošle godine Odgojni centar je prihvatio i aktivno radio sa ukupno 18 maloljetnika. Treba istaknuti da je direktan rad sa maloljetnicima, zbog pandemije Corona virusa bio obustavljen od marta do kraja juna, te je Odgojni centar uslijed novonastale situacije organizovao online psiho-socijalnu podršku djeci i maloljetnicima uzrasta od 12 do 18 godina. Također, Centar je u prošloj godini zamijenio vanjsku stolariju na objektu, te time značajno popravio uslove za boravak štićenika, ali i nabavio značajan broj testova i mjernih instrumenata, neophodnih za kvalitetan rad sa štićenicima. Ono, što je interesantno da je samo Općinsku sud u Tuzli prošle godine izrekao 6 odgojnih mjera upućivanja u Odgojni centar, dok drugi sudovi nisu izrekli niti jednu ovakvu mjeru. Ovu mjeru Općinski sud u Tuzli izrekao je zbog 2 krivična djela teške krađe, te po jedno krivično djelo nasilničkog ponašanja, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, laka tjelesna ozljeda i oštećenje tuđe stvari.U okviru rada odjela dijagnostike i opservacijebilo je uključeno 12 maloljetnika, sa kojima su realizirani individualni preventivni tretmani. Osim navedenog, Centar je tokom prošle godine u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i ustanovama za smještaj maloljetnika realizirao 17 preventivnih radionica za učenika, roditelje inastavno osoblje koje su imale za cilj preventivno djelovati u borbi protiv maloljetničkog prestupništva. Ovim aktivnostima obuhvaćeno je 1210 maloljetnika.

Vlada danas nije prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne upravne za inspekcijske poslove TK za period 01.01.-31.12.2020. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave i Mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa zahtjevima za autentična tumačenja odredbi Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, odnosno Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, te će ih dostaviti Zakonodavno – pravnoj komisiji Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na isplatu naknade domaćim i međunarodnim stručnjacima imenovanimza ocjenu i obavljanje revizije kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanoveUniverzitet u Tuzli.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je na današnjoj sjednici izmijenila Rješenje o privremenom  imenovanju  Školskog  odbora  JU  OŠ  „Pazar“  Tuzla.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube