Najnovije vijesti

7. redovna sjednica Gradskog vijeća zakazana za četvrtak, 22. jula

17/07/2021 | objavio Radio Gradačac
7. redovna sjednica Gradskog vijeća zakazana za četvrtak, 22. jula
Gradsko vijeće

Na 9. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Gradačac predsjednici klubova vijećnika razmatrali su i usvojili Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Kolegija Gradskog vijeća održane 14.06.2021. godine.

Koordinirane su i aktivnosti na zakazivanju 7. redovne sjednice Gradskog vijeća. Članovi Kolegija jednoglasno su usvojili prijedlog da se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac održi u četvrtak, 22.07.2021. godine, s početkom u 9 sati u Kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu.

 

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći
D N E V N I  R E D:

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima Općine Gradačac.
3. Prijedlog odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, kao i cjelokupnog objekta „Gradine“, kruga „Gradine“, objekta „Lovac“ sa parking prostorom ispred „Gradine“.
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa ( Nenavište).
5. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje rezervoara (Srnice Donje).
6. Prijedlog odluke o kupovini nekretnina ( Mešić Huseina Suljo).
7. Prijedlog odluke o promjeni upisa prava korištenja i prava posjeda („Vatrogasni dom“).
8. Prijedlog odluke o raspisivanju javnih oglasa za izbor i imenovanje/nominiranje na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća i upravnim odborima javnih ustanova.
9. Nacrt odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac.
10. Prijedlog standarda i kriterija za izbor i ocjenjivanje kandidata prijavljenih po javnom konkursu za upražnjenu poziciju gradskog pravobranioca Grada Gradačac, za mandatni period januar 2022.-januar 2026. godina.
11. Informacija o stanju u oblasti turizma na području grada Gradačac.
12. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, vezana za sudski postupak povodom predaje u posjed objekta „Sportske dvorane“ u Gradačcu.
13. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na anex ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedninice br. OPU-IP-33/2019. od 10.01.2019. godine.
14. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube