Najnovije vijesti

8. sjednica Gradskog vijeća Gradačac sazvana za četvrtak, 24.09.2020. godine

17/09/2020 | objavio Radio Gradačac
8. sjednica Gradskog vijeća Gradačac sazvana za četvrtak, 24.09.2020. godine
Gradsko vijeće

Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 1., člana 45. stav 1., člana 46. i člana 47. Prečišćenog teksta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i  2/19  i  «Službeni  glasnik  Grada  Gradačac“,  broj  2/20),  a  u  vezi  sa  članom  15.  Statutarne  odluke  o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 16.09.2020. god

S A Z I V A M
8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 24.09.2020. godine (četvrtak), u sali
za sjednice Skenderije, sa početkom rada u 9:00 sati

          Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže slijedeći
 
D N E V N I    R E D:
1.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.06.2020. godine.
2.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu.  
3.  Prijedlog dokumenta okvirnog Budžeta Grada Gradačac za period  2021-2023. godina.
4.  Prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja za 2019. godinu.
5.  Prijedlog Odluke o iznosu sredstava i broju stipendija za učenike i studente sa područja Grada Gradačac za školsku 2020/21. godinu.  
6.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine (Medžlis IZ Gradačac).
7.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom (Smajlović).
8.  Prijedlog odluke o sticanju statusa javnog dobra (Begović).
9.  Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke  o uspostavi prava građenja na  nekretninama u vlasništvu Grada Gradačac broj: 01-05-111/19, od 15.10.2019. godine.  
10. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije.
11. Prijedlog  odluke  o  raspisivanju  javnog  oglasa  za  davanje  u  zakup  poslovnih  prostorija  putem  licitacije (zgrada Gradskog kina).  
12. Prijedlog  odluke  o  raspisivanju  javnog  oglasa  za  davanje  u  zakup  kruga  “Gradine“,  cjelokupni  objekat „Gradine“, objekta „Lovac“ sa parking prostorom isped „Gradine“.
13. Prijedlog  rješenja  o  davanju  saglasnosti  za  izdavanje  u  podzakup  poslovnih  prostorija  –  (Kafe  bar u sportskom objektu u izgradnji Stadion „Banja Ilidža“).
14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Novalić).
15. Prijedlog  odluke  o  uspostavljanju  i  održavanju  zona  zaštite  i  o  mjerama  zaštite  područja  izvorišta  za snabdijavanje vodom sa bunara BJS-2 naselja Jelovče Selo, Grad Gradačac.  
16. Prijedlog rješenja o subvencioniranju troškova izgradnje vodovodnih mreža u južnom dijelu grada Gradačac sa izvorišta Domažić.  
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju skloništa za napuštene životinje.
18. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa o javnim parkiralištima.
19. Prijedlog  rješenja  o  prihvatanju  ostavke  Besime  Begović  zamjenika  Gradskog  pravobranioca  Grada Gradačac.
20. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Nadzornog  odbora  JP  „Parkinzi“  d.o.o  Gradačac  do  okončanja postupka po javnom oglasu, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
21. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  predsjednika  Nadzornog odbora  JP  Javno  stambeno  preduzeće  Gradačac d.o.o. Gradačac do okončanja postupka po javnom oglasu, najduže 90 dana od dana imenovanja.
22. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora  JZU „Dom zdravlja“ Gradačac,  predstavnika stručnih radnika ustanove i ispred Ministarstva zdravstva TK, najduže 90 dana od dana imenovanja.
23. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko  liječenje  „Ilidža“  Gradačac  ispred  Mnistarstva  zdravstva  TK  ,najduže  do  90  dana  od  dana imenovanja.
24. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  JU  „Apoteka“  Gradačac,  ispred  Ministarstva zdravstva TK, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
25. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  JU  Centar  za  socijalni  rad  Gradačac  iz  reda uposlenih, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
26. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Upravnog odbora  JU  Dječije  obdanište  „Kolibri“  Gradačac,  ispred osnivača, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
27. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalac“ d.d. Gradačac u 2019. godini.
28. Izvještaj o radu JU „Apoteka“ Gradačac u 2019. godini.  
29. Izvještaj  Komisije  za  vršenje  nadzora  korištenja  i  stanja  u  kome  se  nalazi  objekat  Autobuske  stanice  u Gradačcu.
30. Izvještaj Komisije o korištenju objekta „Gradine“ i „Lovca“ sa parking prostorom ispred Gradine za 2019. godinu.
31. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Kolibri“ za pedagošku 2019/20. godinu.
32. Prijedlog programa rada JU Dječije obdanište „Kolibri“ za pedagošku 2020/21. godinu.
33. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera.
34. Informacija  o  načinu  raspolaganja  nekretninama  sa  apekta  provođenja  Regulacionog  plana  Porebrice  – Gradačac i ograničenog prava raspolaganja zemljištem koje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana.
35. Informacija o stanju sporta na području Grada Gradačac.
36. Pitanja, prijedlozi i inicijative.
 
NAPOMENA:  
Materijali po tačkama: 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26  će biti dostavljeni naknadno. U prilogu se dostavljaju i izvodi iz zapisnika sa hitne sjednice Gradskog vijeća održane 04.03.2020.g., 1. vanredne sjednice Gradskog vijeća održane 03.04.2020.g.,  2. vanredne sjednice Gradskog vijeća održane 15.04.2020.g. i 3. vanredne sjednice Gradskog vijeća održane 21.05.2020.g. Preostali izvodi iz zapisnika biti će dostavljeni naknadno.       
     
    
S poštovanjem,
 
PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG  VIJEĆA
Kujraković Husein, prof., s.r. 

Comments are closed.

YouTube