Najnovije vijesti

BANJA “ILIDŽA”: Razvoj i stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga

06/12/2019 | objavio Radio Gradačac
BANJA “ILIDŽA”: Razvoj i stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga
Sponzorisani sadržaji

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federeaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) ove sedmice je provodila vanjsku ocjenu u svrhu re-akreditacije Javne zdravstvene Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenja Banja „lidža“ u Gradačcu.

Vanjski ocjenjivački tim na čelu sa Almirom Kovačevićem, te članovi Sabaha Dračić, Sanela Čović, Srebrenko Prcić i Nermina Vehabović-Rudež, za zadatak su imali da utvrde trenutno stanje ispunjenosti standarda, te naprave komparaciju sa prethodnom vanjskom ocjenom.

Procesom re-akreditacije JZU Banja „Ilidža“ nastavlja unaprjeđenje propisanih standarda kvaliteta, ali i ispunjava svoju zakonsku obavezu uspostave sistema sigurnosti, odnosno posjedovanja odgovarajućeg certifikata u smislu ugovaranja pružanja zdravstvenih usluga sa kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja.

Inače certifikacija u suštini podrazumijeva postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene optimalne standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Certifikat nakon uspješno sprovedene procedure i postupka izdaje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ).

Podsjećamo Banji “Ilidža” Gradačac je Rješenjem o akreditaciji Upravnog odbora AKAZ-a krajem 2016. godine, dodijeljena je bezuslovna akreditacija sa 94 % ispunjenih akreditacijskih standarda čime je ustanova dobila potvrdu da je na ljestvici visoko pozicioniranih ustanova profesionalnog kvaliteta, a i standarda poslovanja.

Boravak tima komisije vanjskih ocjenjivača AKAZ-a u Banji Ilidži iskoristili smo za razgovor sa vođom tima Almirom Kovačevićem, o provođenju vanjske ocjene, te kriterijima i segmentima poslovanja koji se sagledavaju.

Prema njegovim riječima, prilikom vanjskog ocjenjivanja radi se o bolničkim standardima koji su regulirani od strane Agencije i preko 1200 kriterija koji se unutar pregleda procjenjuju.

Zato je sam tim sastavljen od većeg broja ocjenjivača, a bilo nas je pet. Osnovni kriteriji i standardi koji se provjeravaju jesu oni koji se odnose na upravljanje i menadžment ustanove, iskustva pacijenata, praćenje organizacije rada organizacionih jedinica, kao i specifične usluge koje se unutar ustanove provode, kaže Kovačević.

Kada je u pitanju značaj certifikata za ustanovu, on ističe da ovaj certifikat doista mnogo znači za ovu ustanovu, jer je prije svega riječ o lječilištu, odnosno o banji koja je možda prva certificirana iz reda ovakvih banjskih lječilišta na teritoriji Federacije BiH. To je dokaz da ova ustanova u fokus stavlja pacijenta i njegove potrebe, odnosno da se prilagođava određenim standardima koji će danas-sutra postati osnovna praksa u svim ustanovama.

Ocjenjivački tim, prema procedurama, nije ovlašten da nakon pregleda daje ocjene, jer to radi Upravni odvor Agencije, ali su, kako saznajemo, utisci članova tima veoma dobri.

Nismo imali veliko posao, premda smo u ova dva dana pregledali mnoštvo medicinske dokumentacije, pričali i napravili intervju sa mnogo pacijenata i sa osobljem. Prema onome što smo vidjeli, Ustanova je već u ranijem periodu uspostavila jedan nivo kvaliteta, a u ovoj re-akreditaciji smo pratili unaprjeđenje uspostavljenog sistema, odnosno šta je ustanova dodatno unaprijedila u svome radu. Ja sam bio vanjski ocjennivač i vođa tima i prije 3 godine i mogu reći da mi je bilo mnogo lakše učestvovati u ovom vanjskom pregledu, tako da vide se definitivno pomaci u samom lječilištu, što se tiče proširenja kapaciteta, izgradnje novog prostora sa oko 200 kreveta. Došlo je do rekonstrukcije i radova u prostoru 1. sprata gdje se nalaze pacijenti sa poteškoćama u kretanju i proširen je dijapazon usluga, tako da ustanova stremi povećanju i kapaciteta i broja usluga, istče Almir Kovačević.

Kovačević na kraju razgovora navodi da certifikat vrijedi tri godine, a svaka ustanova može dobiti uslovnu ili bezuslovnu akreditaciju, te nakon tri godine mora ponovo proći isti proces u kojem se prati šta se uradilo u odnosu na prethodni period.

Očekuje se da bi do kraja ove godine mogli biti poznati rezultati re-akreditacije, što zavisi od Upravnog odbora Agencije.

Banja „Ilidža“ je prije 3 godine bila među prvim zdravstvenim ustanovama ovog tipa u Federaciji BiH koja je dobila AKAZ certifikat, a svoje zadovoljstvo razvojem i poboljšanju klvaliteta usluga kao i uslova u Ustanovi nije krila ni Umihana Sahačić koordinatorica kvaliteta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenja Banja „Ilidža“.

– Sve aktivnosti koje su se provodile u protekle 3 godine, od akreditacije do danas, bazirane su na održavanju postignutog nivoa uz stalno unaprjeđenje sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, po preporukama AKAZ-a i u skladu sa akreditacijskim standardima za bolnice, zakonskim propisima i dobrom medicinskom praksom. Svo osoblje naše ustanove je svojim predanim radom doprinijelo da dobijemo status akreditirane ustanove od Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH. Ovom prilikom se zahvaljujem svom osoblju naše ustanove. Naša popunjenost i zadovoljstvo naših pacijenata najbolje govore o kvalitetu naših usluga. Vanjski ocjenjivači su u ova dva dana utvrdilio nivo postignutog. Uspostava kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je trajan proces i stalno ga treba unaprjeđivati i dograđivati, kazala je Umihana Sahačić, nakon provođenja vanjske ocjene za re-akreditaciju Ustanove.

Prema onome što smo zabilježili, jasno je da će JZU Banja „Ilidža“ u Gradačcu i u narednom periodu biti nosilac daljeg razvoja, ne samo pružanja kvalitetnih medicinskih usluga u segmentu banjskog liječenja i rehabilitacije, nego i u oblasti zdravstvenog, ali i drugih vidova turizma.

Radio Gradačac / Banja “Ilidža” Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube