Najnovije vijesti

Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu preko 730 miliona KM

21/02/2024 | objavio Radio Gradačac
Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu preko 730 miliona KM
Tuzlanski kanton

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

U Tuzli je danas održana 20. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Usvojen je Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu te donesen Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu planirani su prihodi od   730.227.545,00 KM, što je za nešto više od 46 miliona KM (46.601.582,00 KM) ili 6,82% više u odnosu na 2023. godinu. Prihodi su planirani u skladu sa projekcijama Federalnog ministarstva finansija, u dijelu direktnih i indirektnih prihoda, odnosno Ministarstva finansija u dijelu ostalih prihoda.

Rashodi su, također, planirani u iznosu od 730.227.545,00 KM. Za socijalnu komponentu planirano je 95 miliona KM. Dio socijalnih davanja je planiran na prošlogodišnjem nivou, a dio je unaprijeđen. Kada je u pitanju investiciono-razvojna komponenta Budžeta za nju je planirano 136 miliona KM. Među najznačajnim kapitalnim projektima koji su planirani u ovoj godini su: izgradnja dijela objekata u Kampusu, rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona te izgradnja zgrade Suda u Lukavcu i zgrade Policijske uprave u Živinicama. Danas je istaknuto i da je za unapređenje rada Ministarstva unutrašnjih poslova planirano oko 30 miliona KM te da je za Robne rezerve planirano 10 miliona KM.

Skupština Tuzlanskog kantona je donijela i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Izmjenama i dopunama ovog zakona, između ostalog, dodatno su precizirani uslovi po kojima naučnoistraživački institut u oblasti društvenih i humanističkih nauka može obavljati naučnoistraživački rad.

Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o usvajanju ažuriranog Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona. Potreba za novim ažuriranjem ukazala se zbog činjenice da su u međuvremenu formirane još dvije profesionalne vatrogasne jedinice, u Gradačcu i Živinicama, da je došlo do brojnih promjena u podacima kada su u pitanju odgovorne osobe za poslove zaštite od požara i pravna lica, državni organi i druge institucije koji su dužni izraditi plan zaštite od požara. Također, u 2023. godini u Tuzlanskom kantonu potpisan je Sporazum svih lokalnih zajednica i Kantonalne uprave civilne zaštite o saradnji i pomoći u oblasti zaštite od požara.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Izvještaj je zasnovan na rezultatima provođenja Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina. Statistički podaci govore da su u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini ekonomske aktivnosti imale rast, te da se prema indeksu razvijenosti Tuzlanski kanton nalazi na 6. mjestu u Federaciji BiH. Rasli su uvoz i izvoz, kao i pokrivenost izvoza uvozom. Od ključnih indikatora u oblasti društvenog razvoja istaknut je zabrinjavajući nastavak negativnog prirodnog priraštaja stanovništva.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2022. godinu, Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu, primila k znanju Informaciju o rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini te prihvatila programe mjera za otklanjanje propusta i nepravilosti navedenih u izvještajima o finansijskoj reviziji Kantonalne uprave civilne zaštite, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, svi za 2022. godinu.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je prihvatila mišljenja kojima su podržani prednacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca i prednacrt federalnog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Radio Gradačac / Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube