Najnovije vijesti

Danas 11. sjednica Gradskog vijeća Gradačac

29/12/2021 | objavio Radio Gradačac
Danas 11. sjednica Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Danas će biti održana 11. redovne sjednice Gradskog vijeća s početkom u 9.00 sati u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu. Podsjećamo da je na 15. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac utvrđen dnevni red 11. sjednice na kojoj bi se trebale razmatrati 22 tačke.

Vijećnici bi trebali razmatrati Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu i prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu kao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.

Predstavnici klubova vijećnika Gradskog vijeća na posljednoj sjednici Kolegijarazmatrali i usvojili Izvode iz zapisnika sa prethodnih sjednica kao i Program rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2022. godinu, koji će se naći sutrašnjem zasjedanju Gradskog vijeća.

Vijećnici bi trebali razmatrati prijedloge programa rada i poslovanja javnih ustanova i javnih preduzeća Grada Gradačac za 2022. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini naknade paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e.

Na dnevnom redu je i nekoliko materijala vezanih za prodaju ili zamjenu nekretinina te davanja saglasnosti na investiciona ulaganja.

Predloženi dnevni red za današnji sjedniocu je:

1. Prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu.
2. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu.
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu.
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.
5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Kovgrad d.o.o.).
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na investiciona ulaganja (Parkinzi, Moto klub).
7. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (Grad-Osmanović).
8. Prijedlog odluke o kupovini nekretnina (Okanović).
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini naknade paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e.
10. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za 2022. godinu.
11. Prijedlog programa rada javnih ustanova Grada Gradačac za 2022. godinu:
– Plan rada JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac za 2022. godinu;
– Program rada za 2022. godinu JU Centar za socijani rad Gradačac;
– Plan rada za 2022. godinu JU Centar za kulturu „Ahmed Murabegović“ Gradačac;
– Program rada za 2022. godinu JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.
12. Prijedlog plana poslovanja javnih preduzeća Grada Gradačac za 2022. godinu:
– Plan poslovanja za 2022. godinu JP „Parkinzi“ doo Gradačac;
– Plan poslovanja za 2022. godinu JP Javno stambeno preduzeće Gradačac.
13. Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca Grada Gradačac.
14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.d. Gradačac.

15. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o.
16. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Komisije za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika.
17. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika.
18. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

19. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava do okončanja procedure po javnom oglasu, a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
20. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.
21. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Gradačac.
22. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

 

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube