Najnovije vijesti

DRUGI JAVNI POZIV za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD) / nevladinih organizacija (NVO) koji će se finansirati / sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu

06/09/2021 | objavio Radio Gradačac
DRUGI JAVNI POZIV za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD) / nevladinih organizacija (NVO) koji će se finansirati / sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu
GRADAČAC

Na osnovu člana 7.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19)  i  člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  po  LOD  metodologiji  („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18), Gradonačelnik  dana     31. avgusta  2021. godine,  objavljuje

 

   D R U G I   J A V N I   P O Z I V

za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD)  / nevladinih organizacija (NVO) 

koji će se finansirati / sufinansirati  iz Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu

 

Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO)   da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i  razvojnim ciljevima Grada Gradačac ( Strategija Općine Gradačac  2014-2023).  

 

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu   planirana  su u Budžetu Grada Gradačac  na ekonomskoj poziciji: 614324  – u  iznosu od 25.000,00 KM  i to za finansiranje/sufinansiranje projekata iz sljedećih oblasti:

 

  1. MANIFESTACIJE I SAJMOVI  – iznos za raspodjelu  je 10.000,00 KM  

Organizacija manifestacija koji imaju za cilj  predstavljanje  i afirmisanje kulturno-umjetničkog amaterizma.

 2. OSTALA UDRUŽENJA –  iznos za raspodjelu je 15.000,00 KM

1. Podrška radu udruženjima čije članstvo čine osobe sa invaliditetom;

2. Podrška radu udruženjima čiji projekti  imaju za cilj očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa (promocija knjiga i časopisa, izložbe slika i fogografija kao i manifestacije koje afirmišu kulturu i tradiciju Grada Gradačac.

Minimalni iznos sredstava za   dodjelu  po odobrenom  projektu iznosi………………………800,00 KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu  iznosi…………………….6.000,00 KM.

 
Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. 

Rok za realizaciju odobrenih  projekta je   31.12. 2021. godine.

NAPOMENA:  Prilikom planiranja projektnih aktivnosti aplikanti su obavezni uzeti u obzir   mjere  i proporuke Kriznog štaba izdate u cilju zaštite od širenja koronavirusa COVID-19 i odgovrni su za primjenu mjera i preporuka koje budu na snazi za vrijeme realizacije projekta, ukoliko  isti bude odobren. 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama, za sve  registrovane OCD/NVO (udruženje/udruga ili fondacija) u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

 Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaćiu Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva,  web stranici Grada Gradačac(www.gradacac.ba.). 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 1.9.2021.  godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: sadija.huseljic@gmail.com , lično preuzimanjem sa  web stranici Grada Gradačac(www.gradacac.ba.) ili  u Gradskoj upravi – kancelarija broj 19. 

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem  adrese: sadija.huseljic@gmail.com ,   pitanja se mogu postavljati do 10.9.2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita. 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj  koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7,30 do 16 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za projekte OCD-a: 

Grad Gradačac

ul. H.K. Gradaščevića br. 54

76250 Gradačac.

Prijava na  javni poziv

Rok za predaju aplikacija je  15. 9. 2021. godine. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog  roka   bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. 

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove Odluke iz članova 5. i 6. ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. 

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba 

DOWNLOAD


Informacije, kriteriji, uputstva za aplikante

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube