Najnovije vijesti

Drugi Javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta

21/06/2023 | objavio Radio Gradačac
Drugi Javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta
GRADAČAC

Na osnovu Statuta  Grada Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 10/22), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 6/18.) i Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu, Gradonačelnik, dana 19.6.2023. godine, objavljuje

 

        D R U G I    J A V N I   P O Z I V

za odabir  projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati

iz Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu


Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i  razvojnim ciljevima Grada Gradačac (Strategija Općine Gradačac  2014-2023) iz oblasti sporta, i to:

  1. 1. Stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u 2023. godini;

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su na ekonomskoj poziciji: 614322 – transfer za sport u iznosu 61.100,00KM (neraspoređeni iznos  sredstava nakon okončanja postupka po prvom javnom pozivu).

Minimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi 1.000,00  KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi 40.000,00  KM.

Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Rok za realizaciju odobrenih projekta je 31.12.2023. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešće po ovom Javnom pozivu imaju, na jednakim osnovama, sve registrovane OCD/NVO – sportski klubovi u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva, web stranici Grada Gradačac(www.gradacac.ba).

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 19.6.2023. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: sadija.huseljic@gmail.com, lično preuzimanjem sa web stranice Grada Gradačac (www.gradacac.ba) ili u Gradskoj upravi, kancelarija broj 23.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem adrese: sadija.huseljic@gmail.com, pitanja se mogu postavljati do 10.7.2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj (zapečaćenoj) koverti sa naznakon za Javni poziv za projekte OCD-a, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7,30 do 16 sati,na sljedeću adresu:

Grad Gradačac

ul. Husein kapetana Gradaščevića,  broj 4

 76250 Gradačac.

Prijava na  javni poziv

Javni poziv je otvoren 28 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacija je 17.7.2023. godine.  Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puni naziv i adresu aplikanta, puni naziv projekta i naznaku “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove Odluke iz članova 5. i 6. ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Nakon završenog postupka  na zvaničnoj  web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba) bit će objavljena Lista o odabiru aplikacija koja će sadržavati odabrane aplikante kao i aplikante koji nisu ispunili uslove Javnog poziva sa naznakom koji uslov nije ispunjen. 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube