Najnovije vijesti

Grad Gradačac sa 470.000 KM sufinasira projekte iz oblasti sporta

05/04/2021 | objavio Radio Gradačac
Grad Gradačac sa 470.000 KM sufinasira projekte iz oblasti sporta
GRADAČAC

U budžetu Grada Gradačac planirao je 470.000 KM za transfere za sport. Nedavno je objavljen Javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati u 2021. godini.

Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i razvojnim ciljevima Grada Gradačac (Strategija Općine Gradačac  2014-2023) iz oblasti sporta.

Prijedlozi projekata trebaju biti usmjereni na stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u 2021. godini; afirmaciju i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta); vanškolske sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju gradskih školskih takmičenja; organizaciju tradicionalnih sportskih mainfestacija; sportske aktivnosti i takmičenja osoba sa inavaliditetom.

Minimalni iznos sredstava za  dodjelu  po odobrenom projektu iznosi 1.000 KM, a maksimalan 240.000 KM. Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Rok za realizaciju odobrenih projekta je 31.12.2021. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: sadija.huseljic@gmail.com, lično preuzimanjem sa web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba.) ili u Gradskoj upravi, kancelarija broj 19.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem adrese: sadija.huseljic@gmail.com, pitanja se mogu postavljati do 25.4.2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7,30 do 16 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za projekte OCD-a:

Grad Gradačac

ul. H.K. Gradaščevića br. 54

76250 Gradačac

Prijava na  javni poziv

Rok za predaju aplikacija je 26.4.2021. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Opširnije o uslovima i javnom pozivu pogledajte ovdje

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube