Najnovije vijesti

Grad Gradačac se kreditno zadužuje kod Razvojne banke Federacije BiH

23/03/2023 | objavio Radio Gradačac
Grad Gradačac se kreditno zadužuje kod Razvojne banke Federacije BiH
GRADAČAC

Jučer je održana 23. Redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Gradski vijećnici su razmatrali 19 tačaka dnevnog reda. 

Vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine, Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve Budžeta Grada Gradačac i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu.

Usvojen je i Prijedlog odluke o odobrenju zaduženja Grada Gradačac kod Razvojne banke FBiH za realizaciju projekta vodosnabdijevanja. Sredstva kredita namijenjena su za predfinansiranje Projekta vodosnabdijevanja i koristit će se za predfinansiranje grant sredstava WBIF-a, predfinansiranje poreskih obaveza Projekta (PDV), rekonstrukciju gradskih ulica nakon izmjene azbest-cementne mreže.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na izmjene Ugovora o javnim vodnim uslugama (PSC)  zaključen između Grada Gradačac i JP “Komunalac” d.d. Gradačac. Navedeni ugovor izmijenjen je u dijelovima kako bi se u narednom periodu Gradskom vijeću na usvajanje mogle ponuditi što prihvatljivije cijene pitke vode i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda kao i prerasporediti teret povrata kredita na sve korisnike a ne samo na one koji troše vodu kontinuirano za razliku od potrošača koji to rade povremeno ili kao alternativu nekim drugim izvorima.

Vijećnici su upoznati i s Informacijom o planu upisa učenika u prvi razred MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac JU Gimnazija “Mustaf Novalić” Gradačac u školskoj 2023/2024. godini. Donešen je i zaključak da MSŠ “Hasan Kikić” razmotri mogućnost upisa odjeljenja prema potrebama Biroa za zapošljavanje Gradačac kao što su zanimanja zavarivača, tesara, zidara, armirači, keramičari, bravari, limari, vodoinstalateri i faramceutski tehničari a da JU Gimnazija Mustafa Novalić umjesto “Zdravstvene gimnazije” upiše još jedno odjeljenje “informatičkih tehnologija”.

Usvojeni su i Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2022. godinu, Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac za 2022. godinu, Izvještaj o radu i vršenju nadzora gradskih inspekcija za 2022. godinu i Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za 2022. godinu.

Nakon prijedloga i inicijativa od strane gradskih vijećnika iscprljene su sve tačke dnevnog reda i završena je 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube