Najnovije vijesti

Gradonačelnik Gradačca objavio drugi Javni poziv za projekte iz oblasti sporta

01/07/2019 | objavio Radio Gradačac
Gradonačelnik Gradačca objavio drugi Javni poziv za projekte iz oblasti sporta
GRADAČAC

D R U G I   J A V N I   P O Z I V  za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Gradačca na osnovu člana 7  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19)  i     člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18.),   dana   1. jula  2019. godine,  objavljuje

 

   D R U G I    J A V N I    P O Z I V

za odabir  projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati

iz Budžeta Grada Gradačac za 2019. godinu


Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i razvojnim ciljevima Grada Gradačca

( Strategija Općine Gradačac  2014-2023) iz oblasti sporta, i to:

1.1.    stvaranje preduslova za  takmičenje  sportskih klubova  u  2019. godini;

1.2.    afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

1.3.    vanškolske sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju

općinskih školskih  takmičenja;

 1.4.  organizacija tradicionalnih  sportskih mainfestacija;

 1.5.  sportske aktivnosti i takmičenja  osoba  sa inavaliditetom.

Sredstava za raspodjelu po  javnom pozivu planirana su na ekonomskoj poziciji:614122 –  transfer za sport  u iznosu od    348.300,00  KM.

Minimalni iznos sredstava za   dodjelu  po odobrenom  projektu iznosi…………………………………………2.000,00   KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po do  odobrenom projektu  iznosi………………………………..180.000,00    KM.

Grad  Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Rok za realizaciju odobrenih  projekta je 31.12. 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrovane OCD/NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva,  web stranici Gradačac (www.gradacac.ba.). 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od  1. jula  2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail:  sadija.huseljic@gmail.com, lično preuzimanjem sa  web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba.) ili u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, kancelarija broj 19.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese: sadija.huseljic@gmail.com pitanja se mogu postavljati do 1. jula  2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7,30 do 16 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za projekte OCD-a:

Grad Gradačac

ul. H.K. Gradaščevića br. 54

76250 Gradačac.

Prijava na  javni poziv

 

Rok za predaju aplikacija je 16. juli  2019. godine do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradu Gradačac će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove Odluke iz članova 5. i 6. ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba

Uputstva kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: Dokumentacija i smijernice

Radio Gradačac / gradacac.ba / Foro: arhiva

Comments are closed.

YouTube