Najnovije vijesti

Imate prostor za skladištenje? Ponudite ga općini Gradačac

06/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Imate prostor za skladištenje? Ponudite ga općini Gradačac
Gradska uprava

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja (pisanih ponuda) uzima u zakup  zemljište minimalne površine od 3.000 m2 i halu/nadstrešnicu. Zemljišta je potrebno za smještaj kanalizacione opreme, od toga za cijevi PEHD natkrivenog prostora minimalno 800 m2 slagano do 2 m visine cijevi i natkriveni i zatvoreni prostor za liveno željezne poklopce šahtova do 50 m2 minimalno.

Prostor mora biti čuvan, cijevi natkrivene, pristupačan kamionu/šleperu odn. istovaru i utovaru, sa osobom koja će bilježiti ulaz/izlaz materijala te biti zadužena za kompletan materijal uz obavezu utovara robe. Hala/nadstrešnica mora imati mogućnost ulaska dizalice/viličara radi utovara/istovara cijevi (minimalna visina hale do 5,5 m).

Ponuđač mora obezbijediti tlocrt parcele/hale kako bi se mogao planirati prostor za istovar/smještaj kanalizacionog materijala po naseljima, prostor za rad viličara/dizalice, te transportne puteve, kao i kasnije ponovni odvoz bez poteškoća. Uskladištene cijevi moraju biti osigurane protiv požara polisom osiguranja kod osiguravajuće kuće tokom cijelog perioda skladištenja. Nedostatak ili krađa materijala kao i oštećenje se smatra isključivom odgovornošću ponuđača prostora.

Prilikom skladištenja treba uzeti u obzir da cijevi treba skladišti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje. Visina naslaganih cijevi ne smije preći 2 m, a naslagane cijevi potrebno je osigurati sa strane. Uskladištene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vrućinama, zaštiti od prevelikog zagrijavanja.

Općina Gradačac zemljište i halu/nadstrešnicu uzima u zakup u periodu od 01.maja – 31.decembra 2018.godine uz mogućnost produženja ugovora o zakupu i u 2019.godini.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za  javni  oglas”- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. ili adresu: Općina Gradačac – Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, najkasnije do 17.marta 2018.godine do 16,00.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općinske  službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20.marta 2018.godine u 12,00.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube