Najnovije vijesti

Ispravka Javnog poziva za sufinasiranje nabavki mineralnih đubriva

30/06/2022 | objavio Radio Gradačac
Ispravka Javnog poziva za sufinasiranje nabavki mineralnih đubriva
GRADAČAC

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 1/19), Gradonačelnik Grada Gradačac, d o n o s i

 

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA
za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu

 

U tekstu Javnog poziva za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu, broj 02-20-1559/22 od 24.06.2022.godine u tački II PRAVO UČEŠĆA vrši se ispravka dosadašnjeg teksta koji glasi: “da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Gradska služba”, tako da sada izmijenjeni tekst glasi: “da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji vodi nadležna Gradska služba.”

U tački V POTREBNA DOKUMENTACIJA vrši se ispravka dosadašnjeg teksta koji glasi: „Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata kao i dokaz o promjeni podataka (obnova gazdinstava) nije potrebno dostavljati, obzirom da podacima o upisu u navedene registre raspolaže nadležna Gradska služba za privredu, budžet i finansije”, tako da sada izmijenjeni tekst glasi: „Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata kao i dokaz o promjeni podataka (obnova gazdinstava) nije potrebno dostavljati, obzirom da podacima o upisu u navedene registre raspolaže nadležna Gradska služba za privredu, budžet i finansije.”

U ostalom dijelu Javni poziv ostaje nepromijenjen.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube