Najnovije vijesti

Izdaju se u zakup poslovne prostorije u bivšem SŠC “Hasan Kikić”

19/04/2021 | objavio Radio Gradačac
Izdaju se u zakup poslovne prostorije u bivšem SŠC “Hasan Kikić”
GRADAČAC

            Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020 i 2/21) i člana 5. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-98/21 od 01.04.2021. godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G  L A S

o davanju u zakup poslovnih prostorija

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovne prostorije u zgradi bivšeg SŠC „Hasan Kikić“ izgrađenog na parceli k.č. broj 642/5 „Novi srednjoškolski centar“ zgrada obrazovanja površine 2561 m2 i zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 10145 m2 k.o. Gradačac I, upisan u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul.4209 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, i to:

  1. 1. poslovnu prostoriju br. 5 na drugom spratu ukupne površine 17 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 17,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;
  2. 2. poslovnu prostoriju br. 7 na drugom spratu ukupne površine 77 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 77,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;
  3. 3. poslovnu prostoriju br. 24 na drugom spratu ukupne površine 18 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 18,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;

Na drugom spratu na kojem se nalaze i predmetne poslovne prostorije se nalazi zajednički WC, kojeg su zakupci kojima budu dodijeljene prostorije, dužni zajednički koristiti, održavati i brinuti da bude u ispravnom stanju.

Poslovni prostori koji su predmet ovog oglasa se izdaju na period od 2 (dvije) godine.

Početni iznos mjesečne zakupnine za sve poslovne prostorije iznosi 1 KM/m2, a isti se temelji na članu 12. Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac broj 01-04-144/20 od 25.06.2020. godine, obzirom da se radi o poslovnim prostorima objekta koji se nalazi na ostalom građevinskom zemljištu.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju sva fizička i pravna lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka javnog nadmetanja-licitacije Komisiji priložiti:

– ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica)

– ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu

– dokaz o uplati  pologa

III POLOG

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog i to za:

– poslovni prostor pod rd.br. 1 polog u iznosu od 17,00 KM,

– poslovni prostor pod rd.br. 2 polog u iznosu od 77,00 KM,

– poslovni prostor pod rd.br. 3 polog u iznosu od 18,00 KM.

Polog se uplaćuje na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana 05.05.2021.godine (srijeda) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br. 15) sa početkom u 08:30 sati.

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

V OBAVEZE ZAKUPCA

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovnih prostorija,  u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VI OSTALO    

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorijama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br. 15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7:30-16:00 h.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

 

GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube