Najnovije vijesti

Izrada projekta obnove Starog grada u Gradačcu očekuje se tokom 2019. godine

03/01/2019 | objavio Radio Gradačac
Izrada projekta obnove Starog grada u Gradačcu očekuje se tokom 2019. godine
GRADAČAC

Vlada FBiH je iz transfera nižim nivoima vlasti za projekte iz oblasti turizma i kulture od značaja za Federaciju u budžetu za 2018. godinu izdvojila milion KM za projekat Stari Grad u Gradačcu. Sredstva su odobrena i doznačena na poseban namjenski račun Općine Gradačac.

Obzirom da Općina Gradačac ne raspolaže projektnom dokumentacijom za ovaj zahvat, u proteklom periodu je urađen projektni zadatak kojim su definisani svi potrebni radovi i zahvati na zaštiti i uređenju cijelog kompleksa, zidina i objekata unutar Starog grada, kao i uređenje sadržaja, zelenih površina i staza.

Kako je nedavno za Radio Gradačac izjavio Općinski načelnik Edis Dervišagić, projektnim zadatkom su definisane i obaveze dodatnih arheoloških istraživanja u kompleksu Starog grada, čime bi se potvrdile  ili otklonile dileme o postojanju ostataka starih građevina ili drugih objekata u ovom kompleksu.

U pripremi je raspisivanje javnog poziva za izradu Projekta, a projektovanje će vjerovatno trajati tokom cijele 2019. godine zbog obima i kompleksnosti planiranih zahvata i namjere da se za svaki objekat i sadržaj obezbijedi detaljna projektna dokumentacija. Ovo će otvoriti i mogućnost traženja finansijske podrške iz raznih fondova i izvan granica Bosne i Hercegovine koji podržavaju zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa. Izvjesno je da će obnova iziskivati velika sredstva i da će trajati godinama, a projektom će biti definisani prioriteti kako bi se spriječilo dalje propadanje ili urušavanje najugroženijih objekata u kompleksu Starog grada, rekao je Općinki načelnik Edis Dervišagić.

– S ciljem da se svakom objektu da smisao i funkcionalnost, dugo se razmišljalo koje sadržaje predvidjeti u objektu škole koja se nalazi u kompleksu Starog grada, a nakon razmatranja nekoliko opcija otvorena je mogućnost otvaranja hotelskog smještaja i drugih sadržaja koje podrazumijeva ova djelatnost i koji će se definisati projektom, istakao je načelnik Dervišagić.

Završetkom izrade ovog projekta, Gradačac će po prvi put u novijoj historiji dobiti sveobuhvatan projekat kojim će se jasno definisati prioriteti i omogućiti geološka istraživanja, restauracija, konzervacija i obnova kompleksa Starog grada, te obezbijeđenje sredstava i kandidovanje projekata za korištenje namjenskih stredstava iz budžeta sa svih nivoa vlasti, kao i kod međunarodnih donatora, organizacija i fondova.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube