Najnovije vijesti

J A V N I P O Z I V za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnim zajednicama koje nisu provele izbore u mjesnim zajednicama

15/11/2019 | objavio Radio Gradačac
J A V N I P O Z I V za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnim zajednicama koje nisu provele izbore u mjesnim zajednicama
GRADAČAC

Na osnovu člana  4. stav 3.  Odluke o izmjenama Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedbenih izbora, broj: 01-05-68/19. od 10.9.2019. godine, Gradonačelnik dana   14.  novembra 2019. godine

 J A V N I   P O Z I V

za  prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnim

zajednicama koje nisu provele izbore u mjesnim zajednicama

 

I

Pozivaju se zainteresovani  građani  za podnošenje prijava vezanih za  imenovanje u povjereništvo mjesnih zajednica koje nisu provele izbore  6. 10.2019. godine na period od 4 godine  i to za;

 

 1. MZ Bagdale-Ahmetaši,
 2. MZ Centar,
 3. MZ Grabov Gaj,
 4. MZ Jasenica,
 5. MZ Lukavac Gornji,
 6. MZ Mionica II,
 7. MZ Novalići,
 8. MZ Požarike,
 9. MZ Rajska,
 10. MZ Svirac,
 11. MZ Srnice Gornje,
 12. MZ Varoš,
 13. MZ Vida II,
 14. MZ Zelinja Srednja.

 

II

PRAVO UČEŠĆA:

Imaju svi punoljetni građani sa područja MZ navedenih u tački I Javnog poziva.  

III

USLOVI ZA IMENOVANJE U POVJERENIŠTVO MZ:

Prijavljeni kandidati moraju  ispunjavati sljedeće uslove:

–         da imaju prebivalište na području MZ za koju se kandiduju,

–         da su punoljetni;

–         da posjeduju iskustva  i znanja o radu i funkcionisanju MZ.

 

IV

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

Potencijalni kandidati uz prijavu  obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Prijavni obrazac,

b)       Fotokopija lične karte,

 

V

NAČIN  IMENOVANJA KANDIDATA U POVJERENIŠTVO MZ:

 

Gradsko vijeće će na prijedlog Gradonačelnika, za područja mjesnih zajednica za koje se raspisuje Javni poziv, imenovati povjereništvo sastavljeno od 3 (tri) ili 5 (pet) članova na period od 4 godine vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

VI

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (prijavni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od    15  .11.2019.   godine, u Šalter sali  Grada Gradačac i na službenoj web stranici Grada Gradačac(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  ili na telefon: 035-369-750.

 

VII

PREDAJA PRIJAVA:

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti sa obaveznom  naznakom «Ne otvaraj»,  Prijava na javni poziv za imenovanje povjereništava u MZ     slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Grada Gradačac.

Adresa:

Grad Gradačac,

ul. H.K. Gradaščevića br. 54,

76250 Gradačac.

 

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon  22.    novmebra  2019. godine  neće biti razmatrane.

Prijavni obrazac se može preuzeti na sljedećem linku: Prijavni obrazac

Radio Gradačac/ Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube