Najnovije vijesti

Javi oglas o davanju u zakup poslovnih prostrija u starom SŠC

07/10/2020 | objavio Radio Gradačac
Javi oglas o davanju u zakup poslovnih prostrija u starom SŠC
GRADAČAC

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-218/20 od 24.09.2020. godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

J A V N I  O G  L A S

o davanju u zakup poslovnih prostorija

 I PREDMET JAVNOG OGLASA

 Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovne prostorije u zgradi bivšeg SŠC „Hasan Kikić“ izgrađenog na parceli k.č. broj 642/5 „Novi srednjoškolski centar“ zgrada obrazovanja površine 2561 m2 i zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 10145 m2 k.o. Gradačac I, upisan u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul.4209 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, i to:

  1. 1. poslovne prostorije u prizemlju i na drugom spratu ukupne površine 428 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 428,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije u prizemlju su na tlocrtu označene brojevima 2,3,4,5,6,11,18,19,20 i 21, dok su poslovne prostorije na drugom spratu na tlocrtu označene brojevima 2 i 3, te sve zajedno čine ukupnu površinu od 428 m2.

Sve navedene poslovne prostorije su izdate u zakup privrednom društvu „Balegem“ d.o.o. Gradačac, a zakupodavni odnos će trajati sve dok se ne okonča postupak licitacije po ovoj odluci.

  1. 2. poslovne prostorije u prizemlju ukupne površine 154 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 154,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;

Poslovne prostorije su na tlocrtu označene brojevima 9 i 10, te iste čine površinu od 154 m2.

Navedene poslovne prostorije su izdate u zakup privrednom društvu „Unimedia“ d.o.o., a zakupodavni odnos će trajati sve dok se ne okonča postupak licitacije po ovoj odluci.

  1. 3. poslovnu prostoriju na trećem spratu površine 18 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 18,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;

Poslovna prostorija je na tlocrtu označena brojem 7 i ista ima površinu od 18 m2.

Navedena poslovna prostorija je izdata u zakup NBR(Nezavisni biro za razvoj), a zakupodavni odnos će trajati sve dok se ne okonča postupak licitacije po ovoj odluci.

  1. 4. poslovnu prostoriju na trećem spratu površine 57 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 57,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;

Poslovna prostorija je na tlocrtu označena brojem 3 i ista ima površinu od 57 m2, te nije pod zakupodavnim odnosom.

  1. 5. poslovni prostor u prizemlju površine 38 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 38,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a.

Poslovna prostorija je na tlocrtu označena brojem 13 i ista ima površinu od 38 m2, te nije pod zakupodavnim odnosom.

Za poslovne prostorije pod tačkom 1., 2, i 3. zakupcima su produženi ugovori o zakupu sve do okončanja postupka licitacije po ovoj odluci.

U slučaju da na licitaciji postojeći zakupci budu najpovoljniji ponuđači, sa istima će se zaključiti novi ugovori o zakupu.

U slučaju da na licitaciji neko treći, a ne postojeći zakupac, bude najpovoljniji ponuđač, postojeći zakupac će biti dužan osloboditi poslovne prostorije od lica i stvari najkasnije u roku od 7 dana od zaključenja postupka licitacije.

Poslovni prostori koji su predmet ovog oglasa se izdaju na period od dvije godine.

Početni iznos mjesečne zakupnine za sve poslovne prostorije iznosi 1KM/m2, obzirom da se objekat nalazi u zoni ostalog građevinskog zemljišta.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konursu (oglasu) imaju sva fizička i pravna lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac imaju neizmereno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka javnog nadmetanje-licitacije Komisiji priložiti:

– ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica),

– ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica),

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu,

– dokaz o uplati  pologa

III POLOG

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog i to za:

– poslovni prostor pod rd.br.1 polog u iznosu od 428,00 KM, 

– poslovni prostor pod rd.br.2 polog u iznosu od 154,00 KM, 

– poslovni prostor pod rd.br.3 polog u iznosu od 18,00 KM, 

– poslovni prostor pod rd.br.4 polog u iznosu od 57,00 KM i 

– poslovni prostor pod rd.br.5 polog u iznosu od 38,00 KM.

Polog se uplaćuje na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke, šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana 28.10.2020.godine (srijeda) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), i to slijedećim rasporedom:

– za poslovni prostor br. 1 sa početkom u 08.30 sati,

– za poslovni prostor br. 2 sa početkom u 09.00 sati,

– za poslovni prostor br.3 sa početkom u 10.30 sati, 

– za poslovni prostor br.4 sa početkom u 11.00 sati i 

– za poslovni prostor br.5 sa početkom u 11.30 sati.

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

V OBAVEZE ZAKUPCA

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovnih prostorija,  u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva  Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VI OSTALO    

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorijama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

 

GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić mr.sci.

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube