Najnovije vijesti

Javni oglas – izrada urbanističkog plana

11/10/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas – izrada urbanističkog plana
GRADAČAC

Gradonačelnik

Gradačac, 11.10.2021. godine

Na osnovu člana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), Gradonačelnik, odnosno u njegovo ime Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove Gradačac u svojstvu Nosioca pripreme plana, o b j a v lj u j e s l i j e d e ć i

J A V N I  O G L A S

Obavještava se javnost da je Gradsko vijeće Gradačac donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana Gradačac, objavljenu u Službenom glasniku Grada Gradačac br. 6/21, koja se može u PDF formatu preuzeti sa donjeg linka.

U skladu sa zakonskim obavezama, ustanovljenim za Nosioca pripreme ovog planskog dokumenta, pozivaju se sve zainteresovane strane u procesu prostornog planiranja, prevashodno organi i organizacije, nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, organe unutrašnjih poslova i drugih subjekata, odnosno sva zainteresovana pravna i fizička lica, da u roku od 30 dana po isteku ovog javnog oglasa za područje koje obuhvata najvećim dijelom k.o. Gradačac I i Gradačac II, manji dio k.o Ledenice Donje, te manji dio k.o. Vida, dostave podatke, podloge, relevantne informacije, kao i svoje prijedloge, sugestije i mišljenja za planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom. Grafički prikaz sa naznačenom granicom obuhvata urbanog područja Gradačac za koji se radi novi Urbanistički plan, dat je na Izvodu iz Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025. (Sintezni prikaz korištenja prostora grada Gradačac, M 1: 25.000), koji se takođe može u PDF formatu preuzeti sa donjeg linka.

Pored ovih institucija i zainteresovanih strana, pozivaju se i vlasnici zemljišta i objekata na njima, da u istom roku dostave svoje prijedloge, sugestije i mišljenja za planska rješenja koja se tiču njihove imovine.

Podatke, podloge, relevantne informacije, kao i prijedloge, sugestije i mišljenja za planska rješenja se u pisanoj formi dostavljaju na šalter urbanizma br. 8. u šalter-sali gradske uprave.

Ukoliko pozvani organi, organizacije, institucije kao i druga pravna i fizička lica, u ostavljenom roku ne dostave svoje sugestije, prijedloge ili mišljenja, smatrat će se da nemaju nikakvih posebnih zahtjeva.

Nosilac pripreme plana će dobivene podatke, podloge, informacije, prijedloge, sugestije i mišljenja, proslijediti odabranom Nosiocu izrade plana.

U periodu od 30 dana od isteka javnog oglašavanja, može se izvršiti uvid u obuhvat planskog dokumenta koji je predmet izrade, te dobiti informacije i pojašnjenja u vezi donešene Odluke na šalteru urbanizma br. 8. u šalter-sali gradske uprave, ili u Odsjeku za urbanizam na II. spratu u zgradi Katastra.

Javno oglašavanje traje zaključno sa 19.10.2021., nakon čega će se do 19.11.2021. godine,primati zahtjevi prijedlozi i sugestije od strane ovim oglasom pozvanih lica. Protekom roka od 30 dana (zaključno sa 19.11.2021.), neće se primati nikakava dokumentacija i zahtjevi, niti prijedlozi, sugestije i mišljenja po ovom objavljenom oglasu, odnosno pozivu.

DOWNLOAD

Prilog 1_Odluka o pristupanju izradi UP-a

Prilog 2_Izvod iz izm. i dop. PPTK

Comments are closed.

YouTube