Najnovije vijesti

Javni oglas javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora

11/09/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora
IZBORI 2022

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Gradska izborna komisija Gradačac raspisuje:

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

I Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osobaza imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

  1. 1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
  2. 2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
  3. 3. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;
  4. 4. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
  5. 5. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;
  6. 6. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
  7. 7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;

– da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

III Potrebna dokumentacija:

  1. 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3).

IV Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je pet (5) dana od dana objave javnog oglasa na internet-stranici grada Gradačac i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

V Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska komisija Gradačac.

VI Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Gradačac ili na internet- stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Gradačac,

Adresa: Ul. Husein kapetana Gradaščevića bb, 76250 Gradačac

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Radio Gradačac / Gradska izborna komisija Gradačac

Comments are closed.

YouTube