Najnovije vijesti

Javni oglas o davanju u zakup objekta autobuske stanice

07/07/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas o davanju u zakup objekta autobuske stanice
Gradska uprava

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020 i 2/2021), člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup objekta autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta, broj 01-04-237/21 od 28.06.2021. godine Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G  L A S

o davanju u zakup objekta autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem

i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta

 

I  PREDMET JAVNOG OGLASA

 • Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 1.485,60 KM+PDV.

Navedeni iznos zakupnine predstavljat će početni iznos zakupnine u postupku licitacije, a najpovoljnijem ponuđaču će u ponudu odnosno mjesečnu zakupninu biti uračunat i PDV.

 • Predmet zakupa se izdaje u svrhu obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu i u druge svrhe se ne može koristiti.
 • Predmet zakupa se izdaje u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

 • Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu.
 • Pravo učešća u postupku licitacije nemaju navedena pravna lica, koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno na dan javnog nadmetanja-licitacije Komisiji priložiti:

– dokaz o uplati  pologa;

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave;

– ovjerenu fotokopiju lične karte;

– ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca;

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH, po bilo kom osnovu (učesnik je dužan priložiti potvrde i za pravno lice čiji je osnivač i za svoje lično ime i prezime, a  potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac. Ukoliko pravno lice ima više osnivača potrebno je dostaviti potvrde za svakog od njih pojedinačno.)

 • Sve tražene potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja licitacije.

III POLOG

 • Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 1.485,60 KM, i to na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke, šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

 • Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.
 • Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

IV POSTUPAK LICITACIJE

 • Licitacija će se održati dana, 22.07.2021. godine (četvrtak) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br. 15), sa početkom u 10:30 sati.
 • Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.
 • U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za predmet zakupa.
 • Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

 • U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u zakup neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena zakupnine ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 V OBAVEZE ZAKUPCA

Sa najpovoljnijim ponuđačem u postupku javnog nadmetanja-licitaciji zaključit će se ugovor u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

U ugovor o zakupu bit će unijeta odredba o omogućavanju nesmetanog pristupa parceli k.č. 1257/30 k.o. Gradačac I preko parcele k.č. 1257/1 k.o. Gradačac I zapadnom i južnom stranom ove parcele uz rijeku Gradašnicu u dužini od oko 100 metara i prosječnoj širini od 3,5 metra, motornim vozilima koja radi širine ne mogu pristupiti sa južnog ulaza i južne strane kao što su veća dostavna vozila, vozila komunalca za odvoz smeća i slično.

 • Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.
 • Zakupac je dužan predmet zakupa upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.
 • Predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.
 • Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u predmet zakupa bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u predmet zakupa bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti predmet zakupa, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

 VI OSTALO    

 • Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa i postupkom javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br. 15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7:30-16:00 sati.
 • Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

 

Gradačac, 06.07.2021. godine

GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić

 

Radio Gradačac / Gradaska uprava

Comments are closed.

YouTube