Najnovije vijesti

Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije u Gradskom kinu

18/12/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije u Gradskom kinu
GRADAČAC

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-219/20 od 24.09.2020. godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S

o davanju u zakup poslovne prostorije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi Gradskog kina u Gradačcu, izgrađenog na parceli k.č. broj 1103/2 „Kino Partizan“ kuća i zgrada 543 m2, dvorište 150 m2 i pašnjak 2. klase 1212 m2  k.o. Gradačac II, upisanoj u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.2231 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, i to:

-poslovni prostor u prizemlju površine 16 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 160,00 KM + PDV.

Poslovni prostor nije pod zakupodavnim odnosom, a isti je nastao renoviranjem i adaptacijom zgrade Gradskog kina, namijenjen samo za kiosk, te se stoga i izdaje u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti.

Poslovni prostor koji se izdaje u zakup se nalazi u zoni I gradskog građevinskog zemljišta, te visina zakupnine iznosi 10 KM/m2, a ista će u odnosu na površinu prostora, predstavljati početni iznos zakupnine kod licitacije poslovnog prostora.

Poslovni prostor koji je predmet ovog oglasa se izdaje na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konursu (oglasu) imaju sva fizička i pravna lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno na dan javnog nadmetanja-licitacije Komisiji priložiti:

– ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica)

– ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu (potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac

– dokaz o uplati  pologa

– fizička lica koja se jave kao učesnici na licitaciji su također dužni priložiti potvrdu iz koje je vidljivo da li imaju registrovan obrt za obavljanje trgovačke djelatnosti ili ne, te ukoliko imaju, Komisiji moraju predočiti i potvrde da taj registrovani obrt u njihovom vlasništvu nema duga prema Gradu Gradačac i Poreznoj ispostavi Gradačac po bilo kom osnovu;

– sve tražene potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja licitacije

III POLOG

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 160,00 KM na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana 05.01.2021.godine (Utorak) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15) sa početkom u 08.30 sati.

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u zakup neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

V OBAVEZE ZAKUPCA

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovnih prostorija,  u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VI OSTALO    

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorom koji je predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić mr.sci.

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube