Najnovije vijesti

Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije

22/05/2023 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije
GRADAČAC

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovne prostorije u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-118/23 od 27.04.2023. godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G  L A S

o davanju u zakup poslovne prostorije

 

I-PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi bivšeg SŠC „Hasan Kikić“ izgrađenog na parceli k.č. broj 642/5 „Novi srednjoškolski centar“ zgrada obrazovanja površine 2561 m2 i zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 10145 m2 k.o. Gradačac I, upisan u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul.4209 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, i to:

–        poslovnu prostoriju br. 5 na prvom spratu ukupne površine 17 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 17,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;

Predmetnu poslovnu prostoriju koristi Udruženje građana „Radio klub“ Gradačac i zakupodavni odnos traje do 01.06.2023. godine.

Početna cijena mjesečne zakupnine od 1 KM/m2 se temelji na članu 12. Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac broj 01-04-144/20 od 25.06.2020. godine, obzirom da se radi o poslovnom prostoru u objektu koji se nalazi na ostalom građevinskom zemljištu.

Poslovna prostorija iz tačke 1. ove Odluke se izdaje u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

 

II-PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju sva fizička i pravna lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka javnog nadmetanje-licitacije Komisiji priložiti:

– ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica),

– ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica),

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu,

– dokaz o uplati pologa.

 

III-POLOG

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 17,00 KM.

Polog se uplaćuje na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

 

IV-POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana 08.06.2023.godine (Četvrtak), sa početkom u 08.30 sati, u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15).

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 

V- OBAVEZE ZAKUPCA

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovnih prostorija,  u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva  Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

Prilikom potpisivanja ugovora zakupac je dužan priložiti bankarsku garanciju u iznosu godišnje zakupnine, naplative u cijelom periodu zakupodavnog odnosa uz ugovorenu klauzulu „bez prigovora“ ili na „prvi opoziv“ ili potvrdu o izvršenoj uplati zakupnine godinu dana unaprijed ili mjenicu i mjeničnu izjavu kojom je saglasan da se u slučaju neizmirivanja ugovornih obaveza, mjenica može popuniti do iznosa neizmirenog duga, kao i popuniti sve sastavne dijelove mjenice u rokovima dospijeća utvrđenim ugovorom. Mjeničnom izjavom će se zakupac obavezati i da Grad Gradačac može naplatiti sva svoja potraživanja, sa računa koje zakupac ima otvorene kod poslovnih banaka, i iz svih pokretnih i nepokretnih stvari u njegovom vlasništvu.

Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

 

VI- ODREDBE O PRESTANKU UGOVORA

Ugovor o zakupu prestaje istekom perioda na koji je zaključen, kao i na druge načine propisane Odlukom o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, kao i na načine propisane zakonom i ugovorom o zakupu.

Grad Gradačac može u svako doba otkazati ugovor o zakupu poslovne prostorije, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupac :

–        onemogući zakupodavcu nesmetanu kontrolu korištenja poslovnih prostorija;

–        u poslovnoj prostoriji ne obavlja djelatnost iz ugovora duže od 60 dana;

–        ne plati dvije dospjele mjesečne zakupnine

Otkazni rok ne može biti kraći od 30 dana, računajući od dana kada je druga strana primila izjavu o odustanku od ugovora.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje, ali će ugovor ostati na snazi ako zakupac isplati iznos dužne zakupnine prije nego što mu otkaz bude saopšten.

Zakupac može otkazati ugovor o zakupu ne navodeći razloge.

Strana koja odustaje od ugovora dužna je drugoj strani pismenim putem dati izjavu o odustanku, kao i odrediti joj rok do koga se ima predati odnosno primiti ispražnjena prostorija, koji ne može biti kraći od 30 dana, računajući od dana kada je druga strana primila izjavu o odustanku od ugovora.

Ako zakupac kome je učinjena izjava o odustanku od ugovora ne preda ispražnjene poslovne prostorije u roku određenom u prethodnom stavu, zakupodavac može tužbom kod nadležnog suda tražiti predaju ispražnjenih poslovnih prostorija.

 

VII- OSTALO    

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorijama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

 

Gradačac, 22.05.2023. godine

 

GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić mr.sci.

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube