Najnovije vijesti

Javni oglas o prodaji nekretnina

25/06/2019 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas o prodaji nekretnina
GRADAČAC

Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje Javni oglas za prodaju nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacijom.

Prodeje se poslovni prostor u prizemlju stambeno-poslovne zgrade označen kao: k.č. br. 394/2 E3 površine 66 m2 koji se sastoji od kancelarije P-1, kancelarije P-2, hodnika 2 P-3, kancelarije P-4, hodnika 1 P-5 i kupatila P-6 povezano sa suvlasničkim dijelom od 6589/19806 na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č. br. 394/2, upisana u el. zk. ul. br. 4088 k.o. Gradačac II  vlasnika općine Gradačac sa 1/1.

Početna prodajna cijena nekretnine koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti iznosi 16.500,00 KM (šesnaesthiljadapetstotinaKM). Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Licitacija će se održati u  prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br. 11. u Gradačcu, Ulica H. K. Gradaščevića, dana 01.08.2019. god. u 9.00 sati. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje». Tekst Javnog oglasa pogledajte OVDJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama  Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije. 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

          

Comments are closed.

YouTube