Najnovije vijesti

Javni oglas o zakupu poslovnih prostorija radi obavljanja apotekarske djelatnosti

06/12/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas o zakupu poslovnih prostorija radi obavljanja apotekarske djelatnosti
GRADAČAC

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-352/22 od 17.11.2022. godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G  L A S

o davanju u zakup poslovnih prostorija

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup dvije poslovne prostorije ukupne površine 26 m2, u prizemlju zgrade, koja se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. broj 87/1 „Jasenovac“ kuća i zgrada 223 m2 i dvorište 483 m2, k.o. Srnice Donje, bočni ulaz, pored ambulante i pošte, i to:

–        prva prostorija lijevo, površine 17 m2 (na tlocrtu označena brojem 1);

–        prostorija desno, površine 9 m2 (poslovna prostorija, hodnik, mokri čvor-na tlocrtu označena brojevima 3, 4, 5 i 6)

Aktuelni zakupac predmetnih poslovnih prostorija je PZU Apoteka „Medex-pharm“ Banovići, a zakupodavni odnos traje do 31.12.2022. godine.

Poslovne prostorije se izdaju u zakup radi obavljanja apotekarske djelatnosti, a početna cijena mjesečne zakupnine za iste iznosi 52,00 KM bez uračuntog PDV-a.

U slučaju da na licitaciji postojeći zakupac bude najpovoljniji ponuđač, sa istim će se zaključiti novi ugovor o zakupu u formi notarski obrađene isprave.

U slučaju da na licitaciji neko treći, a ne postojeći zakupac, bude najpovoljniji ponuđač, postojeći zakupac će biti dužan osloboditi poslovne prostorije od lica i stvari najkasnije u roku od 15 dana od zaključenja postupka licitacije.

Poslovne prostorije se izdaju u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje apotekarske djelatnosti, i koja nemaju neizmirenih dugovanja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu.

 

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka javnog nadmetanje-licitacije Komisiji priložiti:

– Rješenje o registraciji za obavljanje apotekarske djelatnosti

– ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

-dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu

– dokaz o uplati  pologa

 

III POLOG

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 52,00 KM.

Polog se uplaćuje na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

 

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana, 21.12.2022. godine (Srijeda) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), sa početkom u 11.00 sati.

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u zakup  neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 

V OBAVEZE ZAKUPCA

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovnih prostorija, u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121, šifra općine 036 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti oštetiti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

 

VI OSTALO    

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorijama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

 

 

GRADONAČELNIK

  Edis Dervišagić mr.sci.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube