Najnovije vijesti

Javni oglas za davanje u podzakup poslovnih prostorija u objektu Gradske sportske dvorane putem licitacije

17/08/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za davanje u podzakup poslovnih prostorija u objektu Gradske sportske dvorane putem licitacije
GRADAČAC

JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,

Ibrahima Kapetanovića bb,

76250 Gradačac

 

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Sl.list SR BiH”, br. 33/77, 12/87, 30/90 i “Sl.list R BiH”, br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Rješenja o davanju saglasnosti JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac broj: 01-04-191/21 od  27.05.2021. godine  i člana 51. Statuta JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, direktor JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, dana 17.08.2021. godine, objavljuje

 

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za davanje u podzakup poslovnih prostorija

u objektuGradske sportske dvorane  putem licitacije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je davanje u podzakup putem licitacije – poslovnih prostorija u objektu Gradske sportske dvorane kako slijedi :

 1. 1.Poslovni prostor restoran, kuhinja restorana, magacin restorana kuhinja-prizemlje i magacin restorana Aleja (broj na skici 1, 3, 20, 51, 52, 53) 113,20 r.+20,41+331,50 lj.b.dio+21,29+7,51+11,28 m2            poč. cijena                 850,00 KM
 2. 2. Poslovni prostor-bingo 243,90 m2 (broj 40 dio) kuglana, djelimično neuređen, dva termina:

            – termin 1.   prostor 2                                   poč. cijena                 180,00 KM

            – termin 2.   prostor 2                                   poč. cijena                 180,00 KM

 1. 3. Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 6)         16 m2       poč. cijena                 350,00 KM
 2. 4. Poslovni prostor na galeriji (brojna skici 8)       9,24 m2       poč. cijena                 250,00 KM
 3. 5. Poslovni prostor na galeriji (brojna skici 9)     10,86 m2      poč. cijena                 280,00 KM
 4. 6. Poslovni prostor na galeriji (brojna skici 10)   13,69 m2      poč. cijena                 280,00 KM
 5. 7. Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 15)    9,10 m2       poč. cijena                 250,00 KM
 6. 8. Poslovni prostor na galeriji (brojna skici 16)   21,16 m2       poč. cijena                 300,00 KM
 7. 9. Poslovni prostor na galeriji kafe bar i ljetna bašta (broj na skici 11, 12, 13, 21, 22)                             190,00 m2 kafe bar bašta 114 m2        poč. cijena                 900,00 KM
 1. 10. Poslovni prostor na galeriji (brojna skici 17/1) 16 m2        poč. cijena                 350,00 KM
 2. 11. Poslovni prostor na galeriji (brojna skici 17/2) 14  m2       poč. cijena                 300,00 KM
 3. 12. Poslovni prostor na galeriji (brojna skici 18) 12,66 m2      poč. cijena                 300,00 KM
 4. 13. Poslovni prostor u prizemlju (broj na skici 42,43,48 i 49) 15,96+15,96+40,54+259,56 dio, djelimično neuređen poč. cijena                 450,00 KM
 5. 14. Poslovni prostor u prizemlju (na skici broj 50, 56, 57) 204,11 m2                                          diskoteka                                                   poč. cijena                 650,00 KM

 

U cijenu poslovnih prostora pod rednim brojevima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, uključeno grijanje, korištenje sanitarnog čvora.

Posebno se obračunava potrošnja vode za prostore pod rednim brojem 1, 9 i 14 a grijanje za poslovne prostore pod rednim brojem: 1 i 9. Posebno se obračunava potrošnja električne energije za poslovne prostore pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Početna cijena zakupnine je iskazana bez uračunatog  PDV-a.

Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed i to najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovne prostorije se daju u podzakup na period do 26.02.2026. godine, počev od dana zaključenja ugovora.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, osim fizičkih i pravnih lica koja prema JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac imaju neizmireno dospjelo dugovanje, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni u  predviđenom roku navedenom  u Javnom oglasu podnijeti :

     – prijavu na javni oglas sa rednim brojem poslovnog prostora za koji se licitira.

     – rješenje o upisu u sudski registar-rješenje o registraciji,

     – kopija lične karte, za fizička lica,

     – punomoć za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

     – dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac (potvrda JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac),

     – Potvrdu o uplaćenom pologu u iznosu od  vrijednosti početne cijene za licitirani prostor, uplatu izvršiti na račun JP “Parkinzi” doo Gradačac na broj: 1404051110000175 sa naznakom „polog za licitaciju“ i navesti broj poslovnog prostora za koji se licitira.

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos pologa će biti uračunat u zakupninu, a ukoliko odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat istog.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i web stranici Preduzeća.

 

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u prostorijama JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, H.K.Gradaščevića bb, 76250 Gradačac, dana 06.09.2021. godine u 10.00 sati.

 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u podzakup poslovnih prostorija u objektu Gradske sportske dvorane, imenovana od strane direktora JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom. Ukoliko ne uspije prva licitacija, icitacija će se ponoviti za licitirani prostor. U slučaju ponovne (druge) bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u podzakup neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najviši, zaključiti će se ugovor o dodjeli u podzakup.

Ugovor o podzakupu će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, a troškove notarske obrade u cjelosti snosi podzakupac.

Ako najpovoljniji ponuđač ne iskaže namjeru o zaključenju ugovora u roku od 5 dana od završetka licitacije, smatrati će se da je odustao od ponude.

 

V OSTALO

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na adresuJP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, H.K.Gradaščevića bb, 76250 Gradačac, sa naznakom „Za licitaciju poslovnih prostora pod rednim brojem (navesti redni broj pod kojim se nalazi poslovni prostor)“ dostaviti u zatvorenoj koverti a najkasnije do zatvaranja javnog oglasa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, tel: 035-816-136 svakim radnim danom od 07.00 do 15.30 sati.

Skicu rasporeda poslovnih prostora zainteresovani mogu dobiti na e-mail adresu po zahtjevu ili lično preuzeti u prostorijama preduzeća.

                                                                                                            Mirnes Bešić,  v.d. direktora 

 

Radio Gradačac / JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac

Comments are closed.

YouTube