Najnovije vijesti

Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

07/06/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava
GRADAČAC

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 30. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19), Odluke o utvrđivanu kriterija za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti  nepokretnosti i prava („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 8/17), Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  7/21), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, o b j a v l j u j e

  JAVNI  OGLAS

za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

 

Naziv pozicije:

Komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava (u nastavku Komisija).

Opis pozicije:

Regulisano Odlukom o utvrđivanu kriterija za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti  nepokretnosti i prava. Odlukom je definisano da Komisija broji 9 (devet) članova te da predsjednik i zamjenik predsjednika Komisije posjeduju VII stepen stručne spreme, najmajnje 240 ECTS bodova, a ostali članovi Komisije najmanje SSS.

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad Komisije regulisana je propisima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Trajanje mandata:

Članovi Komisije se biraju na mandat od 2 (dvije) godine.

Opći uslovi:

Kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. – da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. – da je stariji od 18 godina,
 3. – da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),
 4. – da nije osuđivan za krivično djelo za poslove iz nadležnosti Komisije i zanimanja koje posjeduje.

Posebni  uslovi:

Kandidati za imenovanje/nominiranje na poziciju člana  Komisije trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove: 

 1. a) stepen obrazovanja VSS ili SSS,
 2. b) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),
 3. c) da posjeduje znanje neophodno za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava.
 4. d) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama c) i d) ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5.   

Potrebni dokumenti za prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

 1. a) kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
 2. b) uvjerenje o državljanstvu ili prijava mjesta prebivališta (CIPS), ne starije od 6 mjeseci,
 3. c) ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
 4. d) ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),
 5. e) ovjerenu izjavu da nema privatni i/ili finansijski interes u radu Komisije.
 6. f) ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo za poslove iz nadležnosti Komisije i zanimanja koje posjeduje,
 7. g) ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08).

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana Komisije bit će dužni dostaviti uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Grada Gradačac i na Radiju Gradačac.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom biti će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje, navode iz Komisije za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac.

Prijavni obrazac na Javni oglas možete preuzeti na liku: Prijavni obrazac.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Gradačac

Comments are closed.

YouTube