Najnovije vijesti

JAVNI OGLAS za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Gradačac

12/01/2022 | objavio Radio Gradačac
JAVNI OGLAS  za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Gradačac
Gradsko vijeće

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD GRADAČAC

H.K.Gradaščevića 74, 76 250 Gradačac, telefon /fax: 035/369-770 i 035/369-771, e.mail: vijece@gradacac.ba, www.gradacac.ba

GRADSKO VIJEĆE

Na osnovu člana 2.12 stav (5) i člana 2.14. stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 67/21), člana 1. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Gradačac, Gradsko vijeće Grada Gradačac, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Gradačac

I – Raspisivanje Javnog oglasa

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 2 (dva) člana Gradske izborne komisije Gradačac.

Mandat članova Gradske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH, na odluku o imenovanju člana izborne komisije donesenu od strane Gradskog vijeća Gradačac.

II –Ravnopravna zastupljenost

Sastav Gradske izborne komisije treba biti multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodi računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou.

 Sastav Gradske izborne komisije treba, u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.

III – Opći uslovi:

Uslovi, koje kandidat za člana Gradske izborne komisije treba ispunjavati su slijedeći:

Opći uslovi propisani članom 2.2. Izbornog zakona BiH:

– Član Gradske izborne komisije je osoba sa pravom glasa;

– Član Gradske izborne komisije je osoba sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom na provedbi izbora.

IV – Posebni uslovi

Pored općih uslova propisanim članom 2.2. Izbornog Zakona BiH, član Gradske izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

– da imaju prebivalište na području grada Gradačac;

– da imaju završen fakultet VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS;

 – da ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14. st. 1. Izbornog zakona BiH;

– da posjeduju iskustvo u provođenju izbora:

a) članstvo u izbornoj komisiji;

b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V – Lica koja ne mogu biti imenovana na poziciju člana Gradske izborne komisije

Za člana Gradske izborne komisije u skladu sa članom 2.3. Izbornog zakona BiH: NE MOŽE biti imenovana osoba:

1. koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6.; 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;

2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. tačka 4. ovog Zakona.

4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti:

5. kojoj je izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 Član Gradske izborne komisije po članu 2.12. tačka 7. Izbornog zakona BiH: NE MOŽE biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže”.

VII – Dokumentacija

Prijava na ovaj Javni oglas sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listu dostavljenih dokumenata i svojeručan potpis podnosioca prijave

2. kraća biografija podnosioca prijave;

3. dokaz o stručnoj spremi kandidata (ovjerena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi);

4. dokaz o izbornom iskustvu podnosioca prijave. Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se članstvo u izbornoj komisiji i članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim izbornim zakonom u BiH. Dokaz mora sadržavati: podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost;

5. dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji centralne izborne komisije

6. izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u BIH, svojeručno potpisana i ovjerena kod nadležnog organa;

7. obrazac PBA-3 o prebivalištu podnosioca prijave ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa;

8. izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 5. Stav (2) ovog Javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Gradske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže, svojeručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa

9. izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona, svojeručno potpisanu i ovjerena od strane nadležnog organa;

10. Popunjen upitnik Centralne izborne komisije.

NAPOMENA: Obrazac izjave pod 9. i Upitnik Centralne izborne komisije pod 10. može se preuzeti u Stručnoj službi Vijeća, web stranici Grada Gradačac (u okviru ovog javnog poziva) ili Web stranici CIK-e BiH. Obrazac izjave pod 8. može se preuzeti u Stručnoj službi vijeća ili web stranici Grada Gradačac (u okviru ovog javnog poziva)

 Ovaj javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama “Oslobođenje”, na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba i na Radio stanici Gradačac.

Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama, u Stručnu službu Gradskog vijeća Grada Gradačac ili preporučenom poštom sa naznakom:

“JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADAČAC – NE OTVARAJ”

na sljedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA GRADAČAC

Ul. H.K. Gradaščevića 74

76 250 GRADAČAC

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbore i imenovanja – Konkursna komisija će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata i neće uvažavati naknadno dostavljena dokumenta.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Konkursna komisija će obaviti intervju, prema prethodno utvrđenim kriterijima, nakon čega vrši bodovanje, te će sačiniti rang listu sa redosljedom kandidata (ukupnom broju bodova), postignutom na intervjuu. Lista pitanja za intervju sa kandidatima bez odgovora na pitanja objavljena je na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Nadležni organ – Gradsko vijeće Gradačac, će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA GRADAČAC

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Gradačac

Comments are closed.

YouTube