Najnovije vijesti

Javni oglas za izbor i imenovanje/nominiranje na pozicije u nadzornim odborima

02/08/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za izbor i imenovanje/nominiranje na pozicije u nadzornim odborima
GRADAČAC

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za izbore i imenovanja                                                  

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 6. stav 1. tačka 2. i 19. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19), člana 10. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija  za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim  organima Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 9/17), i člana 1. Odluke o raspisivanju javnih oglasa za izbor i imenovanje/nominiranje na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća i upravnim odborima javnih ustanova („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 9/21), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje/nominiranje na pozicije u nadzornim odborima

 

Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje/nominiranje na pozicije u nadzornim odborima:

–  JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac – predsjednik i dva (2) člana Nadzornog odbora;

–  JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. – predsjednik i dva (2) člana Nadzornog odbora.

–  JP „Komunalac“ d.d. Gradačac – dva (2) člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.

 1. Opis upražnjene pozicije:

Predsjednici i članovi nadzornih odbora odbora obavljat će poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te statutima javnih preduzeća u koja se imenuju.

 1. Opći uslovi:

Opći uslovi za imenovanje/nominiranje na upražnjene  pozicije u reguliranim organima Općine su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),
 6. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
 7. da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,
 8. da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
 9. da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 10. da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

 

 1. Posebni uslovi:

(1) Posebni uslovi za imenovanje/nominiranje člana nadzornog odbora u privrednim društvima osnovanim od strane Općine Gradačac sa 100% državnog kapitala i u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala: 

 1. a) stepen obrazovanja VSS ili VŠS,
 2. b) najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke ili više stručne spreme za privredna društva osnovana od strane Općine Gradačac sa 100% državnog kapitala (JP „Parkinzi“ d.o.o. i JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o., a najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja visoke ili više stručne spreme za privredna društva sa učešćem državnog kapitala (JP „Komunalac“ d.d.),
 3. c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju, nekog privrednog društva ili institucije,
 1. d) da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,
 1. e) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),
 1. f) da posjeduje Certifikat o završenom usavršavanju  izdat od strane nadležnog organa,  a u skladu  sa   odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17),
 1. g) da posjeduje stručno znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih društava i/ili institucija,
 2. h) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 3. i) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa.

(2) Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama od g) do i) iz stava (1) ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5.

 1. Dužina trajanja mandata:

Mandat imanovanim članovima:

 • – JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac i JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. je 4 (četiri) godine,
 • – JP „Komunalac“ d.d. Gradačac traje do isteka mandata imenovanim članovima Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.
 1. Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad propisana je  Odlukom Općinskog vijeća.

 1. Mogućnost ponovnog imenovanja:

Nema ograničenja za ponovno imenovanje.

 1. Uslovi službe:

Uslovi službe su definisani Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija  za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac

 1. Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

 • – kraću biografiju sa adresom, email adresom i kontakt telefonom,
 • – Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 • – Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja (original ili ovjerena kopija),
 • – CIPS-ova prijava mjesta prebivališta (original ili ovjerena kopija),
 • – Ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • – Uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme (original ili ovjerena kopija),
 • – Certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa,  a u skladu sa odredbama Uredbe o  usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (original ili ovjerena kopija).
 • – Ovjerenu izjavu da nije otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa,
 • – Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • – Ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
 • – Ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,
 • – Ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • – Ovjerenu izjavu kandidata da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,
 • – Ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju, nekog privrednog društva ili institucije,
 • – Ovjerenu izjavu da nije dioničar sa 50% i više dionica, director ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću, i
 • – Ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),

Tražene izjave kandidati mogu dostaviti kumulativno navedene ne jednom listu sa jednom ovjerom koja vrijedi za sve izjave ili svaka izjava pojedinačno ovjerena.

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana nadzornog odbora bit će dužni dostaviti Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na javnu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje  aktivnosti vezano za poziciju za koju se kandiduju, u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

Kandidati koji budu konačno imenovani na pozicije u nadzornim odborima a ne dostave Certifikat  o  završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog  organa, u skladu  s odredbama Uredbe  o  usavršavanju  predsjednika  i  članova  nadzornih  odbora  i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, isti su dužni dostaviti u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo od nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova službeno će se tražiti za kandidate koji budu predloženi za konačna imenovanja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, jednom dnevnom listu većeg tiraža koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, oficijelnoj web stranici Grada Gradačac, Radiju Gradačac i na oglasnoj ploči Grada Gradačac.

 Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove javnog oglasa biti će obavljen intervju.

Termin intervjua sa listom kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa će bitt objavljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac.

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana posljednje objave u javnom glasilu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje/nominovanje na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća – ne otvaraj“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministraskim, vladinim I drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Komisiji za Statut i opća akta Gradskog vijeća, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH.

 

                                                                  KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA

                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

Radio Gradačac / Gradsko vijeće

Comments are closed.

YouTube