Najnovije vijesti

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Dom zdravlja

02/12/2019 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za izbor i  imenovanje  predsjednika  Upravnog odbora  Dom zdravlja
Gradsko vijeće

GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbore i imenovanja
Broj: 01-05-137/19

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. stav (8) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine F BiH“, broj: 46/10 i 75/13), člana 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac” broj: 1/19), člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gradačac (“Sl. glasnik Grada Gradačac”, br. 6/19), člana 3. 7. i 10. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac („Sl. glasnik općine Gradačac“, broj: 9/2017), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gradačac, o b j a v l j u j e

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora
JZU “Dom zdravlja” Gradačac, predstavnika osnivača

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja” Gradačac, predstavnika osnivača.

1. Opis upražnjene pozicije:
Upravni odbor zdravstvene ustanove obavljat će poslove u skladu sa članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i druge poslove utvrđene Statutom odnosno osnivačkim aktom ustanove,
Mandat predstavnika osnivača Upravnog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.
2. Opći uslovi:
Opći uslovi za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada su:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta)
u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
d) da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
e) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),
f) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
g) da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,
h) da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
i) da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
j) da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri;

3. Posebni uslovi:
Posebni uslovi za imenovanje/nominiranje člana Upravnog odbora u Javnim zdravstvenim ustanovama su:
a) stepen obrazovanja VSS ili VŠS,
b) najmanje 1 godine radnog iskustva u struci,
c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog
društva,
d) da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
e) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa;

Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama od d) i e) izrazit će se u bodovima
od 1-5.
4. Dužina trajanja mandata: četiri godine,
5. Naknada za rad: Mjesečna naknada propisana posebnom odlukom.
6. Mogućnost ponovnog imenovanja: nema ograničenja za ponovno imenovanje,
7. Uslovi službe: definisani Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na
upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac.
Potrebni dokumenti za prijavu:
Uz prijavni obrazac koji sadrži adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti:
– kraću biografiju,
– ovjerenu kopiju diplome,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka, ne starija od 6 mjeseci,
– uvjerenje da ima najmanje 1 godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja stručne spreme,
– ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),
– ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,
– ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
– ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
– ovjerenu izjavu da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,
– ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog
društva,
U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude imenovan bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
– Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.
Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.
Dokumenti koji se predaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Oglas će biti objavljen u Sl. novinama F BiH, jednom dnevnom listu koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, web stranici Općine Gradačac i Radio Gradačcu.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u Službenom listu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gradačac, predstavnik osnivača.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

KOMISIJA ZA IZBORE I
IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA

Comments are closed.

YouTube