Najnovije vijesti

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac

21/11/2022 | objavio Radio Gradačac
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac
Gradsko vijeće

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za izbore i imenovanja

 

Na osnovu člana 2. tačka 1. podtačka 1.6. i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/13, 34/03 i 65/13), člana 15. i člana 16. Odluke o utvrđivanju standard i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj 5/22) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 9/22 ), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac r a s p i s u j e:

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu

„Ahmed Muradbegović“ Gradačac 

1.      Naziv pozicije:

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac – ispred osnivača.

 

2.      Opis upražnjene pozicije:

Predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac obavlja poslove u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o javnim ustanovama („Službeni list R BiH“, broj:6/92, 8/93 i 13/94) i Pravilima Javne ustanove Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac.

Upravni odbor Ustanove obavlja sledeće poslove: donosi Pravila ustanove, imenuje i razrješava direktora, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima ustanove, odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove, odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi osnivaču, najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Mjesečna naknada za rad propisana je aktima Gradskog vijeća i internim aktima ustanove.

3. Dužina trajanja mandata i mogućnost ponovno imenovanja:

Imenovanje se vrši do isteka mandata Upravnom odboru imenovanom na mandat od četiri godine, Rješenjem Gradskog vijeća Gradačac broj: 01-04-327/21 od 28.09.2021 godine i nema ograničenja za ponovno imenovanje.

4. Uslovi službe:

Uslovi službe definisani su Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 5/22).

 

a)      Opći uslovi:

Opći uslovi za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gradačac su:

a)        Da su državljani Bosne i Hercegovine;

b)       Da su stariji od 18 godina;

c)        Da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

d)       Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)        Da nisu na funkciji u političkoj stranic u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;

f)        Da se ne bave samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu;

g)       Da nemaju privatni i/ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje;

h)       Da nisu osuđivani za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

i)         Da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitinoj mjeri.

 

b) Posebni uslovi:

(1)     Posebni uslovi za imenovanje/nominiranje člana upravnog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Gradačac:

a)        VSS VII stepen, završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (sa najmanje 180 ECTS bodova);

b)       Najmanje 1 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme;

c)        Da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju privrednog društva;

d)       Da posjeduje znanja o organizaciji djelatnosti ustanove;

e)        Da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa;

f)        Da posjeduje komunikacijske  i organizacijske sposobnosti, kao i naklonjenost timskom radu;

(2)     Kod utvrđivanja rang liste kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove, Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata po osnovu dužine radnog iskustva na način da se dodjeljuje:

-od 1 do 10 godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme – 1,00 bodova;

-preko 10 do 20 godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme – 1,05 bodova;

-preko 20 do 30 godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme – 1,10 bodova;

-preko 30 godina i više radnog iskustva, nakon sticanja visoke stručne spreme – 1,15 bodova.

(3)     Prilikom intervijua i procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet će se u obzir sledeće:

-posjedovanje znanja o organizaciji i djelatnosti ustanove,

-posjedovanje sposobnosti tumačenja ekonomskih i pranih analizai i propisa,

-komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i naklonjenost timskom radu.

Kandidat po osnovu intervijua može dobiti maksimalno pet bodova.

c)         Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac (Prijavni obrazac, moguće je pronaći na web stranici Grada Gradačac ili preuzeti lično u prostorijama Stručne službe Gradskog vijeća Gradačac), kandidati su dužni dostaviti:

-kraću bigrafiju sa adresom i kontakt telefonom,

-Izvod iz matične knjige rođenih ( orginal ili ovjerena kopija),

-Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta prebivališta, ne starije od 6 mjeseci ( orginal ili ovjerena kopija),

-Ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

-Uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme ( orginal ili ovjerena kopija),

-Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa,

-Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-Ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranici u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjma Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/03, 34/03 i 65/13),

-Ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

-Ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,

-Ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatovrske kazne,

-Ovjerenu izjavu kandidata da mu nije izrečena zaštitina mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitinoj mjeri i

-Ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije.

Tražene izjave kandidati mogu dostaviti kumulativno.

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novina Federacije BiH“, jednom dnevnom listu većeg tiraža koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, službenoj web stranici Grada Gradačac, Radiju Gradačac i ostaje otvoren 15/petnaest/ dana od dana objave u javnom glasilu.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove biti će obavljen interviju. O terminu održavanja intervijua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

U roku od petnaest/15 dana od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za predsjednika upravnog odbora bit će dužni dostaviti Uvjerenje da nije osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na javnu poziciju, odnosno da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti vezano za poziciju za koju se kandiduje, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na interviju, dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaja se u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa o upražnjenoj poziciji u javnom glasilu, lično ili putem pošte,preporučeno na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. Husein-kapetana Gradaščeviča broj 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Gradačac Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac -ne otvarati.“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA

DOWNLOAD:

Prijavni obrazac za predsjednika UO

Comments are closed.

YouTube