Najnovije vijesti

Javni oglas za prijem dva vatrogasca na neodređeno vrijeme

30/12/2019 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za prijem dva vatrogasca na neodređeno vrijeme
Civilna zaštita

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ , broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), članova 105. i 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva („Službene novine FBiH“, broj 64/09) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

01. Referent za vatrogastvo-vatrogasac u Službi civilne zaštite Grada Gradačac na neodređeno vrijeme – 2 (dva) izvršioca.

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017. godine, i to:

Za poziciju 01.

– KV/SSS – najmanje III stepen tehničkog ili društvenog smjera,

– položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

– najmanje šest (6) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole,

– položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):

  1. 1. svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,
  2. 2. uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS – prijava,
  3. 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike za rad u organu državne službe,
  4. 4. uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak prema članu 105. stav 2. tačka (3) Zakona ozaštiti od požara i vatrogastva (ne starije od 3 mjeseca),
  5. 5. uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova o nekažnjavanju prema članu 105. stav 2. tačka (3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva (ne starije od 3 mjeseca),
  6. 6. uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja srednje stručne spreme,
  7. 7. uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca,
  8. 8. izvod iz matične knjige rođenih,
  9. 9. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
  10. 10. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.

Napomena:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Lica koja nemaju položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužni su ga položiti najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Primljeni kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca dužni su ga položiti najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana prijema u radni odnos.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 15 (petnaest) dana od dana objave Oglasa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu:

Grad Gradačac,  ul.H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom: 

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube
Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp