Najnovije vijesti

Javni oglas za prijem dva vatrogasca na neodređeno vrijeme

30/12/2019 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za prijem dva vatrogasca na neodređeno vrijeme
Civilna zaštita

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ , broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), članova 105. i 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva („Službene novine FBiH“, broj 64/09) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

01. Referent za vatrogastvo-vatrogasac u Službi civilne zaštite Grada Gradačac na neodređeno vrijeme – 2 (dva) izvršioca.

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017. godine, i to:

Za poziciju 01.

– KV/SSS – najmanje III stepen tehničkog ili društvenog smjera,

– položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

– najmanje šest (6) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole,

– položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):

  1. 1. svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,
  2. 2. uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS – prijava,
  3. 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike za rad u organu državne službe,
  4. 4. uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak prema članu 105. stav 2. tačka (3) Zakona ozaštiti od požara i vatrogastva (ne starije od 3 mjeseca),
  5. 5. uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova o nekažnjavanju prema članu 105. stav 2. tačka (3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva (ne starije od 3 mjeseca),
  6. 6. uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja srednje stručne spreme,
  7. 7. uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca,
  8. 8. izvod iz matične knjige rođenih,
  9. 9. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
  10. 10. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.

Napomena:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Lica koja nemaju položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužni su ga položiti najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Primljeni kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca dužni su ga položiti najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana prijema u radni odnos.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 15 (petnaest) dana od dana objave Oglasa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu:

Grad Gradačac,  ul.H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom: 

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube