Najnovije vijesti

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom pravobranilaštvu Grada Gradačac

12/02/2024 | objavio Radio Gradačac
JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom pravobranilaštvu Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu odredbi člana 74. a vezi sa članom 91. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22, 14/22 i 17/23) i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos, broj: Op – 10/24 od 07.02.2024.godine, Gradski pravobranilac Grada Gradačac, o b j a v lj u j e

 J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Gradskom pravobranilaštvu Grada Gradačac

 

A) NAZIV RADNOG MJESTA I OPIS POSLOVA ZA UPRAŽNJENO RADNO MJESTO:

Viši samostalni referent u Pravobranilaštvu  na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

Opis poslova radnog mjesta i status

Viši samostalni referent u Pravobranilaštvu:

Opis poslova:             

–          pripremanje nacrta raznih sudskih i drugih podnesaka, pravnih mišljenja  i drugih akata iz nadležnosti Pravobranilaštva;

–          priprema dokumentacije (za nadležnu službu ljudskih resursa gradske uprave) koja se odnosi na radne odnose imenovanih lica (gradskog pravobranioca i njegovog zamjenika), za namještenika i popunjavanje radnog mjesta državnog službenika, te pripremanje nacrta rješenja i drugih pojedinačnih akata o tim pitanjima;

–          neposredno vrši prijem stranaka u predmetima koje zastupa Gradsko Pravobranilaštvo, o čemu redovno na dnevnom niovu izvještava Gradskog pravobranioca, kao i obavlja poslove tehničkog sekretara Pravobranilaštva;

–          osnivanje predmeta i popis spisa;

–          obavlja poslove kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta u skladu sa Pravilnikom o poslovanju i vođenju evidencija u Pravobranilaštvu,  počev od prijema pismena u rad organa – pa sve do njegovog arhiviranja i odlaganja u arhivu Pravobranilaštva;

–          zaključivanje upisnika, pomoćnih knjiga i drugih evidencija;

–          odlaganje predmeta u arhivu, čuvanje i izdavanje predmeta i odgovornost za ukupno stanje arhive u Pravobranilaštvu;

–          odgovoran je za pripremu i vođenje mjesečnih evidencija prisustva svih uposlenika u Gradskom pravobranilaštvu, pri čemu mora voditi računa o službenim odsustvima Gradskog pravobranioca i zamjenika Gradskog pravobranioca (zastupanje na sudovima, određenim sastancima, kao i drugim odsustvovanjima sa posla), odgovoran je za cjelovito kancelarijsko i arhivsko poslovanja koje se odvija u prostoriji pisarnice Gradskog pravobranilaštva, kao i javljanje na službeni telefon pisarnice;

–          dostavlja podatke/informacije o imenovanjima i razrješenju Gradskog pravobranioca, o početku  i prestanku obavljanja javne funkcije u roku od 15 dana od dana početka odnosno prestanka obavljanja javne funkcije – Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, kao i drugim nadležnim organima;

–          obavlja i druge poslove po nalogu Gradskog pravobranioca i zamjenika Gradskog pravobranioca.

B) POSEBNI  USLOVI  ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

 Pored općih uslova za obavljanje poslova propisanim odredbom člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)            kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

– Posebni uslovi za obavljanje poslova utvrđeni su u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Gradskog Pravobranilaštva Grada Gradačac, i to:

– VŠS/VI stepen pravne struke (Viša upravna škola/ I.stepen Pravnog fakulteta) ili viši nivo stručne spreme pravne struke, sa 180 ECTS bodova ili 240 ECTS bodova;

– položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe;

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja više stručne spreme, odnosno najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja višeg nivoa stručne spreme, u skladu sa članom 41. stav (2) Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine TK“, broj: 9/17, 11/17 i 15/22) u pogledu radnog staža/iskustva.

C) SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (orginal ili ovjerena fotokopija):

1. prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona) potpisana od kandidata;    

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);              

3. potvrda CIPS-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci);

4. izvod iz Matične knjige rođenih;

5. svjedočanstvo (diploma) o završenoj traženoj stručnoj spremi;

6. ovjerena i potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

7. ovjerena i potpisana izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;        

8. dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu  nakon završene stručne spreme (kao dokaz o radnom stažu prihvataju se uvjerenje ili potvrda izdata od poslodavca iz koje se vidi da je kandidat obavljao poslove iz svoje struke ili uvjerenje o osiguranju izdato od Porezne uprave FBiH ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko invalidsko osiguranje sa potvrdom koja razrješava šifre zanimanja iz uvjerenja);              

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike  za rad u organima državne službe;   

10.ovjerena i potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost da se njegovi lični podaci sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na javni oglas obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Napomene:

1) Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za obavljanje poslova radnog mjesta.

2) Izabrani kandidat koji nema položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužan ga je  položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

3) Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog oglasa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu, sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

4) Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

 

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe (Gradski pravobranilac Grada Gradačac)  sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

D) ROK TRAJANJA OGLASA

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačac i dnevnom listu “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

E) ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA OGLAS

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova treba dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu Gradsko pravobranilaštvo Grada Gradačac, ulica Partizanske bolnice bb.(zgrada Crvenog križa/krsta) 76 250 Gradačac sa naznakom:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA GRADAČAC  – NE OTVARATI“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube