Najnovije vijesti

Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos

21/09/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos
Gradska uprava

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-30-2267/20

Gradačac, 14.09.2020.godine

Gradonačelnik Grada Gradačca na osnovu odredbi člana 74. i 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G L A S

za prijem pripravnika u radni odnos 

  1. Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) – IV stepen ekonomskog smjera na određeno vrijeme na period trajanja pripravničkog staža 6 (šest) mjeseci – jedan izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine i to:

Za poziciju 1.

– SSS – IV stepen ekonomskog smjera,

– da nema ostvaren staž nakon završene srednje škole.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći  dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1.svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

2.izvod iz matične knjige rođenih,

3.uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS – prijava,

4.dokaz da kandidat nema radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme (uvjerenje izdato od strane Poreske uprave FBiH i ovjerena izjava da kandidat nema radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme,

5.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

6.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj internet stranici Grada Gradačac.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom putem pošte, na adresu:

Grad Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250  Gradačac, sa naznakom: 

“Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos u Gradu Gradačac – ne otvarati”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GRADONAČELNIK

mr.sci.Edis Dervišagić

Comments are closed.

YouTube