Najnovije vijesti

Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac

06/06/2023 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“ br.17/14) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnina broj­­­­­­­­­­­ 01-04-395/22 od 29.12.2022. godine („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 11/22) Gradonačelnik Grada Gradačac r a s p i s u j e

 

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništva Grada Gradačac

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA 

Grad Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije prodaje sljedeće nekretnine :

1. k.č. broj 309/EJ 3, stan na prvom spratu u površini od 73 m2, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom od 73/134 na cijeloj nekretnini, koju čine zajedničke prostorije i zemljište ispod objekta/zgrade i koje služi za redovnu upotrebu objekta/zgrade označenoj kao katastarska čestica broj 309 Banja, kuća i zgrada površine 108 m2, dvorište 205 m2, njiva 3. klase površine 292 m2, ukupne površine 605 m2.

– za početnu cijenu od 39.291,85 KM (tridesetdevethiljadadvijestotinedevedesetjedan i 85/100), koja se sastoji od cijene 9.001,25 KM za etažnu jednicu 309/EJ 3 i cijene 30.290,60 KM za suvlasnički udio etažne jedinice 309/EJ 3 u zemljištu k.č. broj 309 k.o. Gradačac II;

Unutrašnjost predmetnog stana je devastirana, krovnu konstrukciju je potrebno zamijeniti, potrebno je uraditi armiranobetnosku ploču ili strop. Da bi stan bio u upotrebi potrebno je uraditi generalnu rekonstrukciju.

2. k.č. broj 309/EJ 2 garaža u prizemlju površine 21 m2, neodvojivo povezana sa suvlasničkim dijelom od 21/134 na cijeloj nekretnini, koju čine zajedničke prostorije i zemljište ispod objekta/zgrade i koje služi za redovnu upotrebu objekta/zgrade označenoj kao katastarska čestica broj 309 Banja, kuća i zgrada površine 108 m2, dvorište 205 m2, njiva 3. klase površine 292 m2, ukupne površine 605 m2.

– za početnu cijenu od 11.316,44 KM (jedanaesthiljadatristotinešesnaest i 44/100 KM), koja se sastoji od cijene 2.604,00 KM za etažnu jedinicu-garažu 309/EJ 2 i 8.712,44 KM za suvlasnički udio etažne jedinice-garaže 309/EJ 2 u zemljištu k.č. broj 309 k.o. Gradačac II

Unutrašnji zidovi uplanjenog dijela garaže nisu malterisani. Zbog lošeg održavanja garaža je prilično devastirana i potrebno je uraditi detaljno renoviranje iste kako bi se privela namjeni.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka javnog nadmetanje-licitacije Komisiji priložiti:

– ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica)

– ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj   

upravi, po bilo kom osnovu

– dokaz o uplati  kapare

 

III KAPARA

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu u iznosu od 10% početne prodajne cijene i to :

– za nekretninu pod rd.br. 1 (č. broj 309/EJ 3, stan na prvom spratu u površini od 73 m2) iznos od 3.929,18 KM

– za nekretninu pod rd.br. 2 (k.č. broj 309/EJ 2 garaža u prizemlju površine 21 m2) iznos od 1.131,64 KM

na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenoj kapari, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćene kapare će biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku koji kupi licitiranu nekretninu, kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu.

 

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana, 21.06.2023. godine (Srijeda) sa početkom u 08.30 sati u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15).

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena za kupovinu predmetne nekretnine.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 

V NAČIN, UVJETI I ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se kupoprodajni ugovor u zakonom propisanoj formi, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva  Gradačac.

Po zaključenju ugovora, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene kapare, uplatiti na način i pod uslovima definisanim kupoprodajnim ugovorom, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Troškove obrade kupoprodajnog ugovora, taksu za uknjižbu u zemljišnoknjižnoj evidenciji i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje i realizaciju ugovora snosi u cijelosti kupac.        

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u ugovorom određenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Predaju u posjed i uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac će steći nakon uplate cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene i izmirenja drugih obaveza utvrđenih ugovorom.

 

VI OSTALO

Sve dodatne informacije u vezi sa nekretninom koja je predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Grada Gradačac, oglasnoj ploči Gradske uprave i na radio stanici Gradačac.

 

Broj: 08/2-27-1941/21                                                                                                                     

Datum:  31.05.2023. godine                                                                     

                                                                                                         GRADONAČELNIK

                                                                                                      mr.sci Edis Dervišagić

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube