Najnovije vijesti

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom

22/08/2023 | objavio Radio Gradačac
JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom
GRADAČAC

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13 ),

člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova («Službene novine F BiH» br.17/14),  člana 3. Odluke o prodaji nekretnina broj: 01-04-222/23 od 27.07.2023. (Službeni glasnik Grada Gradačac br.7/23) Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac

putem javnog nadmetanja-licitacijom

 I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac sa sjedištem u Ulici H.K.Gradaščevića, putem javnog nadmetanja-licitacijom prodaje nekretnine označene kao:

-k.č.br.1538/33 Zurkuša oranica njiva 6. klase 584 m2 upisana u el.zk.ul.br. 4277 k.o. Gradačac II,  kao vlasništvo  i posjed Grad Gradačac sa 1/1, sa početnom prodajnom cijenom

od  17.520,00 KM (sedamnaesthiljadapetstotinadvadesetKM) odnosno 30,00 KM/m2,

-k.č.br.1538/34 Zurkuša oranica njiva 6. klase 547 m2 upisana u el.zk.ul.br. 4277 k.o. Gradačac II,  kao vlasništvo  i posjed Grad Gradačac sa 1/1, sa početnom prodajnom cijenom

od 16.410,00 (šesnaesthiljadačetiristotinedesetKM) odnosno 30,00 KM/m2, a shodno procjeni stalnog sudskog vještaka br.16-05/23-V od 02.06.2023.

Prostornim planom Grada Gradačac za period 2008-2028 veći dio parcela 1538/33 i 1538/34 k.o. Gradačac II prema namjeni površina zahvata građevinsko zemljište pretežne namjene stanovanja-planirano, dok manji dio parcela zahvata šume i šumsko zemljište.

Prema inženjersko-geološkoj karti Prostornog plana Grada Gradačac postojeće parcele se nalaze u području nestabilnih terena (aktivna i reaktivirana klizišta).

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-ličnu kartu za fizička lica,

-rješenje o upisu u sudski registar ili aktuelan izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca, za pravna lica

-punomoć u formi notarski obrađene isprave za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta Grada Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od:

– 1.752,00 KM (jednahiljadasedamstotinapedesetidvijeKM), za parcelu pod rednim br.1.

-1.641,00KM (jednahiljadašestotinačetrdesetijednaKM), za parcelu pod rednim br.2.

Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni uplatiti kaparu koja iznosi 10% od početne cijene nekretnine.

Kaparu uplatiti na račun Grada Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke.

Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos kupoprodajne cijene utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu.

Javni oglas o prodaji će biti objavljen u Dnevnom listu «Oslobođenje», oglasnoj ploči Grada, na web stranici Grada Gradačac, i na Radio stanici Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje».

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u  prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. u Gradačcu, Ulica H.K.Gradaščevića, dana 08.09.2023.god. u 8.30 sati.

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za prodaju nekretnina, imenovana od strane Gradonačelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno i  licitacija se ponavlja.

Ako senaponovljenu licitacijujavi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu o licitaciji.

Ako ne uspije ni ponovljena licitacija, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno, te Odluka o prodaji nekretnina broj 01-04-222/23 od 27.07.2023. prestaje da važi.

Sa učesnikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, zaključiti će se ugovor o kupoprodaji, u formi notarski obrađene isprave, u roku od 60 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan isplatiti odmah po potpisivanju ugovora, na investicioni račun Grada Gradačac 1321900309659853, otvoren kod NLB banke Gradačac.

Ukoliko kupac ne potpiše ugovor u navedenom roku ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, ima se smatrati da je odustao od kupovine, gubi pravo na povrat kapare, te će biti raspisan novi postupak licitacije.

Troškove notarske obrade ugovora kao i troškove uknjižbe snosi kupac.  

V OSTALO

Sve dodatne informacije (vrijeme i način razgledanja nekretnine i uvid u dokumentaciju o nekretninama), mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

                                                                             GRADONAČELNIK

                                                       mr.sci Edis Dervišagić

Broj: 09/2-27-1385/23        

Datum:22.08.2023.             

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube