Najnovije vijesti

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom

24/11/2023 | objavio Radio Gradačac
JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom
GRADAČAC

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13 ),

člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova («Službene novine F BiH» br.17/14),  člana 3. Odluke o prodaji nekretnina broj: 01-04-299/23 od 09.11.2023. (Službeni glasnik Grada Gradačac br.10/23) Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom

DOWNLOAD:

Tekst odluke, uslovi i vrijeme licitacije

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube