Najnovije vijesti

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom

31/05/2022 | objavio Radio Gradačac
JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom
GRADAČAC

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13 ), člana 7. 8. i 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova («Službene novine F BiH» br.17/14),  člana 3. Odluke o prodaji nekretnina (Službeni glasnik  Grada Gradačac br.5/2022)

Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac

putem javnog nadmetanja-licitacijom

                  

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac sa sjedištem u Ulici H.K.Gradaščevića, Gradačac, javnim nadmetanjem-licitacijom, prodaje nekretnine označene kao:

-k.č.br.440/6 Gradska garaža ostalo neplodno zemljište površine 2932 m2 upisana u

PL 286 i el.zk.ul.br. 740 k.o. Gradačac II, kao vlasništvo  i posjed Grad Gradačac sa 1/1.

Prodaja nekretnina se vrši u svrhu privođenja namjeni, u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom.

Na predmetnom zemljištu, shodno Izvodu iz Regulacionog plana „Centar“-poglavlje II-projekcija izgradnje i uređenja prostorne cjeline (tačka 9 saobraćaj), a u cilju rješavanja izraženih potreba stacioniranog saobraćaja, te u skladu sa razmještajem postojećih i planiranih sadržaja i planskih normativa, predviđena je izgradnja četveroetažne garaže u gradskom centru, ukupnog kapaciteta 270 garažih mjesta, te poslovni sadržaji.

Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 1.941.130,60 KM (jedanmiliondevetstotinačetrdesetijednahiljadastotinutridesetKM i 60/100). 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica,

-rješenje o upisu u sudski registar ili aktuelan izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca za pravna lica,

-punomoć u formi notarski obrađene isprave za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda Službe za privredu, budžet i finansije Grada Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljadaKM).

Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni uplatiti kaparu na račun Grada Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke, šifra Grada 036.

Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos kupoprodajne cijene utvrđen kao najpovoljniji,

iznos kapare će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu.

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu «Oslobođenje», na web stranici Grada Gradačac, oglasnoj ploči Grada Gradačac i na Radio stanici Gradačac.

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u  prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. u Gradačcu, Ulica H.K.Gradaščevića, dana 20.06.2022.god. u 9.00 sati.  

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za prodaju nekretnina, imenovana od strane Gradonačelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno i  licitacija se ponavlja.

Ako se na ponovljenu licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu o licitaciji.

Ako ne uspije ni ponovljena licitacija, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno, te Odluka o prodaji nekretnina br.01-04-137/22 od 17.05.2022.  (Službeni glasnik  Grada Gradačac br.5/2022) prestaje da važi.

Sa učesnikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, Gradonačelnik Grada Gradačac zaključiti će ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave, u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, uz pribavljeno mišljenje Gradskog pravobranilaštva, a ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan isplatiti po potpisivanju ugovora, na investicioni račun Grada Gradačac 1321900309659853, otvoren kod NLB banke Gradačac, što će biti precizirano ugovorom o kupoprodaji, a uknjižba nekretnina će se izvršiti po isplati kupoprodajne cijene u cjelosti.

U slučaju ne zaključivanja ugovora u navedenom roku, ima se smatrati da je kupac odustao od kupoprodaje, te će biti raspisan novi postupak licitacije.

Troškove notarske obrade i troškove uknjižbe snosi kupac.

V OSTALO

Sve dodatne informacije (uvid u dokumentaciju o nekretnini ili razgledanje nekretnine) mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

 

                                                                                          GRADONAČELNIK                                 

Broj: 02-14-926/22                                                           mr.sci Edis Dervišagić   

Datum:31.05.2022.            

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube