Najnovije vijesti

Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac

08/12/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac
GRADAČAC

Grad Gradačac sa sjedištem u Ulici H.K.Gradaščevića, putem javnog nadmetanja-licitacijom prodaje nekretnine označene kao:

  1. 1. k.č.br.1538/33 Zurkuša oranica njiva 6.klase 584 m2 upisana u el.zk.ul.br. 4277 k.o. GradačacII,  upisana kao vlasništvo  i posjed Grad Gradačac sa 1/1, sa početnom prodajnom cijenom od 17.520,00 KM (sedamnaesthiljadapetstotinadvadesetKM), odnosno 30 KM/m2,
  2. 2. k.č.br.1205/29 Duga njiva ornica njiva 5.klase 361 m2 i k.č.br.1205/35 Duga njiva oranica njiva 5.klase 66 m2 upisane u el.zk.ul.br.4209 k.o. GradačacI, upisane kao vlasništvo i posjed Grada Gradačac sa 1/1, sa početnom prodajnom cijenom od 13.664,00 KM (trinaesthiljdašestotinašezdesetičetiriKM), odnosno32 KM/m2,
  3. 3.k.č.br 1907 Dvorište kuća i zgrada 69 m2 i dvorište 286 m2 upisana u el.zk.ul.br.845 k.o. Mionica II, upisana kao posjed i vlasništvo Grad Gradačac sa 1/1, sa početnom prodajnom cijenom od 2.840,00 KM (dvijehiljadeosamstotinačetrdesetKM), odnosno 8 KM/m2 i
  4. 4.k.č.br. 659/5 PLAC oranica/njiva 6.klase površine 466 m2 k.o.Gradačac I, upisana u el.zk.ul.br.4209 k.o.Gradačac I, kao vlasništvo  i posjed Grada Gradačac sa 1/1, sa početnom prodajnom cijenom od 12.815,00 KM (slovima: dvanaesthiljadaosamstotinapetnaestKM.) odnosno 27,50 KM/m2. 

Licitacija će se održati u  prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. u Gradačcu, Ulica H.K.Gradaščevića, dana 27.12.2021.god. u 9.00 sati.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu. Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradu Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

Kompletan Javni oglas možete pročitati OVDJE

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube