Najnovije vijesti

Javni oglas za prodaju stanova u vlasništvu Grada Gradačac

06/12/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za prodaju stanova u vlasništvu Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“ br.17/14) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnina broj­­­­­­­­­­­ 01-05-32/19 od 31.01.2019.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac  r a s p i s u j e

 

 J A V N I   O G L A S

za prodaju stanova u vlasništvu Grada Gradačac

putem javnog nadmetanja-licitacije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije prodaje stanove u stambenoj zgradi Lamela A6 izgrađenoj na parceli broj 2040/5 k.o.Gradačac I, koja se nalazi u naselju Potok Mahala, a koji su označeni kao:

  1. 1. Stan broj 61 sa pripadajućom ostavom OS-16 u suterenu i to:

– suvlasnički dio od 4654/107742 na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č.2040/5 povezan sa vlasništvom na posebnom dijelu nekretnine označene kao DVOSOBAN STAN broj 61 u potkrovlju korisne površine od 46,54 m2, a sastoji se od dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom S-1, dječije sobe S-2, kupatila Kp-1, hodnika O-1, ostava O-2 (dvosoban stan 47 m2), u el.zk.ul.6313 upisan kao k.č.2040/5 E-34 vlasništvo Grada Gradačac sa dijelom 1/1;

– suvlasnički dio od 175/107742 na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č.2040/5 povezan sa vlasništvom na posebnom dijelu nekretnine označene kao OSTAVA 16 OS-16 u podrumu korisne površine od 1,75 m2 (ostava 2 m2), u el.zk.ul.6295 upisana kao k.č.2040/5 E-16 vlasništvo Grada Gradačac sa dijelom 1/1.

Početna prodajna cijena stana sa pripadajućom ostavom, koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti, iznosi 34.964,60 KM (tridesetčetirihiljadedevetstotinašezdesetčetiri i 60/100 KM) bez PDV-a.

 

  1. 2. Stan broj 62 sa pripadajućom ostavom OS-17 u suterenu i to:

– suvlasnički dio od 4657/107742 na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č.2040/5 povezan sa vlasništvom na posebnom dijelu nekretnine označene kao DVOSOBAN STAN broj 62 u potkrovlju korisne površine od 46,57 m2, a sastoji se od dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom S-1, spavaće sobe S-2, kupatila Kp-1, hodnika O-1, ostava O-2 (dvosoban stan 47 m2), u el.zk.ul.6314 upisan kao k.č.2040/5 E-35 vlasništvo Grada Gradačac sa dijelom 1/1;

– suvlasnički dio od 180/107742 na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č.2040/5 povezan sa vlasništvom na posebnom dijelu nekretnine označene kao OSTAVA 17 OS-17 u podrumu korisne površine od 1,80 m2 (ostava 2 m2), u el.zk.ul.6296 upisana kao 2040/5 E-17 vlasništvo Grada Gradačac sa dijelom 1/1.

Početna prodajna cijena stana sa pripadajućom ostavom, koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti, iznosi 35.001,80 KM (tridesetpethiljadaijedan i 80/100 KM) bez PDV-a.

 

II PLAĆANJE PDV-a

Kupci stanova opisanih u tački I ovog oglasa će uz konačnu kupoprodajnu cijenu stana i pripadajuće ostave platiti i PDV (porez na dodanu vrijednost).

 

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmirenih dugovanja po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

 

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka javnog nadmetanje-licitacije Komisiji priložiti:

– ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica).

– ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica),

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,

– dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu ( potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i u Poreznoj ispostavi Gradačac),

– pravna lica su dužna dostaviti potvrdu da nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH, po bilo kom osnovu za pravno lice i za osnivača tog pravnog lica,

– dokaz o uplati  kapare.

Tražene potvrde ne smiju biti starije 30 (trideset) dana od dana održavanja licitacije.

 

IV KAPARA

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu u iznosu od 10% početne prodajne cijene i to za nekretninu pod:

  1. 1. iznos od 3.496,46 KM
  2. 2. iznos od 3.500,18 KM

na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

 

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenoj kapari, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćene kapare će biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku koji kupi licitiranu nekretninu, kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu.

 

V POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati dana, 21.12.2022 (Srijeda) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15) sa početkom u 08.30 sati.

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena za kupovinu predmetne nekretnine.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

 

U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 

VI NAČIN, UVJETI I ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva  Grada Gradačac.

Po zaključenju ugovora, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu sa uračunatim PDV-om, a umanjenu za iznos uplaćene kapare, uplatiti na način i pod uslovima definisanim kupoprodajnim ugovorom, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, takse za uknjižbu u zemljišnoknjižnoj evidenciji i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi u cijelosti kupac.       

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u ugovorom određenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Predaju u posjed i uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac će steći nakon uplate cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene i izmirenja drugih obaveza utvrđenih ugovorom.

 

VII VRIJEME RAZGLEDANJA NEKRETNINA I UVID U DOKUMENTACIJU

Sve dodatne informacije u vezi sa nekretninama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije, kao i dogovaranje termina obilaska i razgledanje nekretnina, se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Grada Gradačac, oglasnoj ploči Grada i na radio stanici Gradačac najmanje 15 dana prije dana održavanja postupka licitacije.

 

 

                                                                            GRADONAČELNIK

       Edis Dervišagić, mr.sci. 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube