Najnovije vijesti

Javni oglas za radno mjesto evidentičar-referent na šalteru Biroa za zapošljavanje u Gradačcu

27/05/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za radno mjesto evidentičar-referent na šalteru Biroa za zapošljavanje u Gradačcu
GRADAČAC

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je javni oglas za popunu sedam radnih mjesta od kojih je jedno u Birou u Gradačcu na mjestu evidentičar-referent na šalteru Biroa, na neodređeno vrijeme.

Prenosimo dio oglasa koji se odnosi na ovo radno mjesto, a kompletan oglas za svih sedam radnih mjesta možete pronaći na sljedećem linku: JAVNI OGLAS.


J A V N I   O G L A S

za popunu radnog mjesta u JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla:

Evidentičar-referent na šalteru u općinskom Birou u Gradačcu – 1 izvršilac  

Kratak opis poslova:

Poslovi info-pulta, tj. jednostavno informisanje nezaposlenih osoba, poslodavaca i drugih korisnika usluga o djelokrugu rada biroa, pravima nezaposlenih osoba po osnovu nezaposlenosti, i drugim pitanjima iz djelokruga rada biroa, vrši sve administrativne poslove vezane za prijavu i odjavu nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih, svakodnevno kontroliše da li se na evidenciji biroa nalaze osobe koje po zakonu ne mogu imati svojstvo nezaposlene osobe i vrši brisanje sa evidencije istih ukoliko ih ima, vrši prijem rješenja o ostvarivanju prava na novčanu naknadu i drugih prava nezaposlenih osoba i odgovoran je za unos istih u aplikaciju radi vođenja evidencije, po potrebi kompletira zahtjeve nezaposlenih osoba za ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti i iste šalje u Službu na rješavanje, vodi propisane evidencije o nezaposlenim osobama i druge evidencije u skladu sa Zakonom, vrši evidentiranje redovnog javljanja korisnika, vrši izdavanje potvrda za ostvarivanje drugih prava, vrši poslove vezane za arhivu u birou, odgovoran je za pravilno i zakonito utvrđivanje datuma kada treba nezaposlenu osobu odjaviti sa biroa zbog nastanka promijenjenih okolnosti, odgovoran je za pravilno popunjavanje i blagovremeno slanje Izvještaja o nastanku promijenjenih okolnosti radi prekida isplate novčane naknade i prekida ostvarivanja drugih prava po osnovu nezaposlenosti.

KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU NA JAVNI OGLAS MORAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE POSEBNE USLOVE:

– IV stepen stručne spreme, društvenog ili tehničkog smjera,

– Radno iskustvo: 6 mjeseci u struci nakon završene srednje stručne spreme,

– Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru.

PORED POSEBNIH USLOVA NAVEDENIH U JAVNOM OGLASU KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI I SLJEDEĆE OPŠTE USLOVE i to:                                                                  

– da je državljanin Bosne i Hercegovine – dostaviti uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena kopija),

– da je punoljetna osoba – dostaviti izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija),

– da ima opću zdravstvenu sposobnost,

– da nije obuhvaćena članom IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava kandidata),

– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa/oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat  disciplinske mjere (uvjerenje izdato od organa državne službe ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije radio u organima državne službe).

Napomena: Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da ispunjava opću zdravstvenu sposobnost i dokaz o nevođenju krivičnog postupka.

PRIJAVA NA JAVNI ODGLAS – POTREBNI DOKUMENTI:

– originali ili ovjerene kopije,

– popunjen prijavni obrazac/orginal,

– diplomu IV stepen stručne spreme, društvenog ili tehničkog smjera,

– dokaz o radnom iskustvu od 6 mjeseci,

– dokaz o  poznavanju rada na računaru.

Napomena: Kandidati su obavezni dati potpisanu izjavu da su saglasni sa postupanjem i obradom njihovih ličnih podataka na osnovu člana 4. i 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. novine FBiH“ br. 49/06, 76/11 i 89/11).

PROBNI RAD:

U skladu sa članom 21. Zakona o radu F BiH i članom 19. Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK će se sa kandidatom koji bude odabran konačnom odlukom za prijem u radni odnos, ugovoriti probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU:

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji istu dokažu (dokaz) a koju prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivanjem na poseban zakon po kojem imaju prednost (primjer: prava iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovoh porodica). Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju kojom dokazuje prednost pri zapošljavanju smatrat će se urednom, ali neće biti dodatno bodovana.

PROCES IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Potpune, uredne i blagovremene prijave kandidata razmatra Komisija imenovana od strane direktora koja će obaviti pregledanje/razmatranje dokumentacije, obavljanje usmenog ispita za svakog kandidata, bodovanje kandidata, sastavljanje rang liste najuspješnijih kandidata.

O detaljima vremena i mjesta održavanja ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita.

Nakon provedenog postupka javnog oglasa, Direktorica Službe će donijeti odluku o prijemu lica sa kojima će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

ROK PRIJAVE NA JAVNI OGLAS:

– Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Oslobođenje,

– Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje i iste će se neotvorene vratiti na adresu pošiljaoca,

– Kandidat koji propusti bilo koju radnju iz javnog oglasa bit će isključen iz daljeg postupka.

NAPOMENA:

– Sva dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenim kopijama  (ne starijim od 6 mjeseci) i ista ne podliježe vraćanju.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana,  od objave javnog oglasa u „novinama Oslobođenje”.

Prijavu sa naznakom „Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta) – ne otvaraj“ dostaviti na sljedeću adresu: JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla, Bosne srebrene bb 75 000 Tuzla.  

NAPOMENA: prijavni obrazac se može preuzeti sa web stranice JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla (info@szztk.ba).


Radio Gradačac / JU SZZ TK

Comments are closed.

YouTube