Najnovije vijesti

JAVNI POZIV – JNP braniocima i članovima njihovih porodica

15/01/2024 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV – JNP braniocima i članovima njihovih porodica
GRADAČAC

Na osnovu odredbi člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 49/06 i 51/09) , člana 39. Statuta Grada Gradačac ( “Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 10/22) i člana 2. Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i  članovima njihovih  porodica sa područja grada Gradačac, („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 3/22 i 3/23), Gradonačelnik Grada Gradačac  r a s p i s u j e

    J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica  sa područja grada Gradačac iz Budžeta Grada Gradačac za 2024. godinu

DOWNLOAD

Tekst javnog poziva, Pravilnik i obrazac za prijavu

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube