Najnovije vijesti

JAVNI POZIV – OBUKA ZA CNC OPERATERE

19/04/2021 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV – OBUKA ZA CNC OPERATERE
Biznis

Novouspostavljeni Trening centar u Gradačcu (Centar za podršku edukaciji stručnog osposobljavanja) će pokrenuti drugi krug obuke za CNC operatere. Program obuke je pripremljen u saradnji izmedju privatnog sektora, UNDP-a, Grada Gradačac i TIKA-e. Svrha programa jeste da se obuči deficitaran kadar, tačnije CNC operateri koji trenutnonedostaju na tržištu rada.

Program će trajati 320 sati kroz 16 sedmica (20 sati sedmično / svaki radni dan od 17:00 – 21:00h) i do njihovog završetka učesnici u programu ćesavladati potrebne vještine za upravljanje CNC mašinama. Glavne tematske cjeline programa su : 

  1. 1. Konvencionalna obrada (64 sata) 2. Tehnologija CNC struganja (128 sati) 3. Tehnologija CNC glodanja (128 sati) 

Tematske cjeline će biti podijeljene u više podtema, a to su: tehničko crtanje; kontrola i mjerenje; rezni i stezni alati; materijali; tehnologija obrade; principi CNCprogramiranja. 

Trajanje i mjesto održavanja obuke 

Planirani početak: Maj 2021 

Završetak: četiri mjeseca od početka obuke. 

Lokacija: Trening centar u Gradačcu (bivši srednjoškolski centar) Ulica Vl bataljona b.b. 

Broj raspoloživih mjesta za polaznike : 16 polaznika podijeljenih u grupe. 

Profil traženih kandidata za obuku 

Potencijalni kandidati koji imaju namjeru da se prijave na obuku moraju ispunjavati sledeće kriterije: 

  1. a. Završena srednja škola ili potvrda da kandidat u Maju 2021, završava srednjoškolsko obrazovanje sledećih smjerova: mašinski tehničar-operator – CNC mašina, mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje, bravar-metalostrugar, metalostrugar i metaloglodač. b. Minimalna prosječna ocjena u stručnim predmetima : 3,5 c. Trajno naseljen u BiH 

Proces selekcije 

Selekcija kandidata će se odvijati na sljedeći način : 

  1. a. Pregled prijava kako bi se ustanovilo da su zadovoljeni kriteriji za traženi profil; b. Pismeni test za ocjenu trenutnog znanja iz predmeta: tehničko crtanje, tehnologijaobrade mašinski elementi i materijali; Intervju sa svakim potencijalnim kandidatom pred panelom koji će činiti tehnički predstavnici trening centra; 

Prednost prilikom odabira će imati ženski kandidati i nezaposlene osobe. 

Podnošenje prijava 

Prijave potrebno slati na sledeće elektronske adrese: elmedin.fazlic@tmd-ags.ba, ismet.bristric@tmd-ags.ba, edin.ibrahimovic@tmd-ags.ba.

Prijava treba da sadrži: 

  1. 1. Popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na www.ba) 2. Skenirana kopija srednjoškolske diplome; 3. Skenirano svjedočanstvo sa ocjenama iz zadnje dvijegodine školovanja (treća i četvrta ili druga i treća, ako je smjer trogodišnji) 

Oni kandidati koji u trenutku prijave još nisu dobili srednjoškolsko svjedočanstvo, mogu priložiti potvrdu od direktora škole da će im ono biti izdato na kraju školske godine,uz skenirane ocjene sa polugodišta. 

Poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na info tabli ispred Grada Gradačca. 

ΝΑΡΟΜΕΝΑ: 

Drugi krug obuke se finansira iz sredstava TIKA-e,kroz projekat koji vodi UNDP tako da izabrani polaznici neće imati obavezu plaćanja obuke. Izabrani polaznici koji izneopravdanih razloga budu propuštali nastavu / obuku će biti udaljeni sa obuke a ugovor će se sklopiti sa sledećim rangiranim kandidatima prema bodovanju sa prethodnourađenog pismenog testa i intervjua 

Ukoliko se prijavi veći broj kandidata od planiranog broja , prednost će imati kandidati koji su duže vremena proveli na evidenciji Biroa za zapošljavanje. 

Ukoliko broj prijavljenih kandidata sa završenom srednjom školom iz tačke A. “Profil traženih kandidata za obuku” ne bude dovoljan, u obzir će se uzeti kandidati sazavršenom drugom srednjom stručnom spremom.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube