Najnovije vijesti

Javni poziv za angažovanje konsultanta za strateško planiranje po osnovu ugovora o djelu

12/05/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za angažovanje konsultanta za strateško planiranje po osnovu ugovora o djelu
GRADAČAC

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.: 49/06 i 51/09), članova 5., 10., 20., 27. i 37. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/17), Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 74/19), člana 7. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 1/19 ) i Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Gradačac 2023 – 2027. br. 02-04-1291/22 od 11.05.2022.godine, Gradonačelnik objavljuje 

JAVNI POZIV

za angažovanje konsultanta za strateško planiranje po osnovu ugovora o djelu

Predmet Javnog poziva

Grad Gradačac poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) za dostavljanje prijava za angažman na izradi Strategije razvoja grada Gradačac 2023 – 2027. godina i to:

Konsultant za strateško planiranje – (1 izvršilac, 30 dana stručnih usluga)

Konsultant će osigurati stručnu uslugu u procesu izrade Strategije razvoja grada Gradačac za period 2023 – 2027. godina, u skladu sa metodologijom i principima važećeg Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i uredbama donesenim na osnovu istog. U smislu ovog Zakona, Strategija razvoja je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definiše javne politike i usmjerava i predstavlja sveukupni razvoj lokalne zajednice. Razvoj predstavlja višedimenzionalan proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvaliteta i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja – vladin sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica na principima održivosti i integracije i uravnoteženog razvoja.

Mjesto rada je Grad Gradačac.

Vrijeme angažmana 6 mjeseci od dana zaključenja Ugovora o djelu.

Projektni zadatak za naprijed navedenu konsultantsku uslugu je u prilogu Javnog poziva.

Pravo učešća  

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica koji su državljani BiH, završenog studija VII stepena obrazovanja i koji ispunjavaju posebne uslove precizirane u dokumentu Projektni zadatak u prilogu Javnog poziva.

Potrebne kvalifikacije:

– Završen studij, VII stepen obrazovanja, iz oblasti: ekonomija, društvene nauke ili

srodno područje;

– Najmanje 3 (tri) godine progresivnog iskustva u lokalnom razvoju, strateškom

planiranju i/ili provedbi strategije, prvenstveno na lokalnom/regionalnom nivou, posebno

u Bosni i Hercegovini;

Dodatne kvalifikacije:

– Iskustvo u analizi, definiciji i provedbi lokalnih razvojnih politika, strategija ili programa,

posebno relevantnih za lokalni/regionalni nivo;

– Iskustvo u izradi strateških dokumenata na lokalnom ili višim nivoima vlasti u Bosni i

Hercegovini

Potrebna dokumentacija i način prijave

Uz Prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca:

–          Potvrda o mjestu prebivališta (CIPS);

–          Fakultetska diploma;

–          Biografija koja uključuje relevantno iskustvo i vještine o učešću u izradi strateških    

dokumenata i pripremi i realizaciji projekata od strateškog značaja;

–          Dokazna dokumentacija (certifikati, linkovi dokumenata, treninzi i sl.) o naprijed navedenom iskustvu koja potvrđuje vještine tražene ovim Javnim pozivom, odnosno projektnim zadacima u prilogu;

–          Uspješno  završen  trening  trenera  iz oblasti „Izrada strateških dokumenata u Federaciji BiH“  u organizaciji ILDP-a.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Grada Gradačac i ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave Poziva.

Prijave sa pratećom dokumentacijom zainteresovani kandidati su dužni dostaviti putem pošte ili neposredno na adresu: Grad Gradačac, H.k.Gradaščevića br. 4 76250 Gradačac sa naznakom „Prijava na Javni poziv za angažman konsultanta za učešće u izradi Strategije razvoja grada Gradačac 2023 – 2027. godina“. Prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka ili nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnosiocu. Posebno formirana Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, utvrdit će kriterije i cijeniti dostavljene prijave po ovom Javnom pozivu, po potrebi vršiti provjeru dostavljene dokumentacije te izvršiti odabir u skladu sa projektnim zadatkom.

O rezultatima izbora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 035/369-764 ili e-maila seherzada.otanovic@gradacac.ba

Prilog: Projektni zadatak                                                                                                    

DOWLOAD

Projektni zadatak za konsultanske usluge

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube