Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za davanje na upravljane azila za napuštene životinje

14/11/2023 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za davanje na upravljane azila za napuštene životinje
GRADAČAC

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06, 51/09), Odlukeo raspisivanju javnog poziva za dodjelu na upravljanje Azila za napuštene životinje („Službeni glasnik Grada Gradačac” broj: 9/23) i člana 39. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 10/22), Gradonačelnik o b j a v lj u j e :

J  A  V  N  I    P O Z I V 

za davanje na upravljane azila za napuštene životinje

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Gradačac putem javnog nadmetanja – pisanih ponuda daje na upravljanje Azil za napuštene životinje, površine 2384m2, kapaciteta za prijem 80-100 pasa (sadašnji kapacitet Azila je za prijem 50-60 pasa, koji će u dogledno vrijeme biti proširen), na zemljištu označenom kao k.č. br.73/3 k.o. Gradačac I, radi radi hvatanja, zbrinjavanja, udomljavanja, čuvanja, hranjenja i pružanja medicinskog tretmana pasa lutalica­ kao i obavljanja kafilerijskih i sličnih  poslova. Grad Gradačac Azil daje na upravljanje na period od 5 godina.

Upravitelj  je obavezan:

a)     obezbijediti dovoljnu količinu hrane i vode za pse;

b)     uredno održavati Azil (čišćenje, košenje itd), kao i redovno plaćati račune za smeće;

c)     obezbijediti veterinarsku zdravstvenu zaštitu pasa;

d)     tražiti uslugu veterinarske stanice u slučaju povrede i bolesti psa, pri okotu ili u slučaju drugih bolesnih stanja, kao i u slučaju sakupljanja i hvatanja pasa lutalica sa javnih površina radi prevoza do Azila;

e)     voditi  evidenciju o ulasku i izlasku svakog psa iz Azila;

f)      voditi evidenciju o svakom zbrinutom psu;

g)     voditi evidenciju o svakom udomljenom psu;

h)     izvršiti obaveznu sterilizaciju i kastraciju svih pristiglih napuštenih i izgubljenih pasa;

i)      primati prijave o napuštenim i izgubljenim psima i poduzima radnje na neodložnom hitnom hvatanju istih sa javnih površina radi smještaja u Azil;

j)      angažovati se na udomljavanju životinja i pronalaženju vlasnika (udomiti mjesečno 2-5 pasa unutar i van granica BiH sa pratećim dokaznim materijalom Gradskoj službi);

k)     mikročipuje svaku pristiglu životinju ako ona već nije mikročipovana;

l)      po nalogu Gradske službe hvatati pse sa javnih i drugih površina (hvatanje, sakupljanje i transport obavljati na human način i bez zlostavljanja, uz primjenu odgovarajuće opreme i prevoznih sredstava, a u skladu sa propisima o zaštiti i dobrobiti životinja i veterinarstvu);

m)    vršiti eutanaziju pasa u saradnji sa nadležnom veterinarskom stanicom, a u skladu sa članom 14. i 15. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;

n)      u slučaju smrti psa istog pokopati na odgovarajući način ili na najbližem registrovanom životinjskom groblju.

Grad je obavezan:

                              a)  redovno izmirivati svoje obaveze prema Upravitelju;

                              b)  redovno plaćati račune za struju i vodu;

c)     imenovati komisiju koje će jednom mjesečno vršiti kontrolu na izvršavanju obaveza;

d)     odrediti osobu ispred Službe koja će izdavati naloge za hvatanje pasa, praćenja popunjenosti kapaciteta Azila, itd;

                               e)  proširiti kapacite Azila u zavisnosti od broja pasa;

                               f)  svake godine planirati sredstva u budžetu za proširenje smještajnih

                                    kapaciteta Azila;

                               g)  jednom godišnje podnositi izvještaj Gradskom vijeću o radu Azila;

                               h)  u roku od tri mjeseca od formiranja Azila postaviti video-nadzor.

Prestanak upravljanja

Ugovor  prestaje istekom perioda na koji je zaključen, kao i na druge načine propisane zakonom i ugovorom o upravljanju.

Ako jedna od ugovornih strana ne ispuni svoje obaveze definisane ugovorom isti se može raskinuti uz otkazni rok od tri mjeseca.

U slučaju da Upravitelj ne postupi po navedenom, odnosno ne ispoštuje otkazni rok od tri mjeseca, dužan je platiti Gradu naknadu za pretrpljenu štetu od tri mjesečna iznosa ugovorene cijene, u roku od 30 dana od dana napuštanja objekta.

Ukoliko Upravitelj ne plati ugovorenu naknadu u ostavljenom roku, Grad će pokrenuti postupak prinudne naplate putem Gradskog pravobranilaštva.

Strana koja otkazuje ugovor dužna je drugu ugovornu stranu pismenim putem obavijestiti o otkazu i navesti datum primopredaje objekta.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti hvatanja, zbrinjavanja, udomljavanja, čuvanja, hranjenja i pružanja medicinskog tretmana pasa lutalica­ kao i  kafilerijskih i sličnih poslova.

III POSTUPAK DODJELE NA UPRAVLJANJE

Postupak dodjele na upravljanje Azila će se obaviti prikupljanjem pismenih ponuda koje trebaju sadržavati slijedeće:

  1. pismenu prijavu za učešće u javnom nadmetanju;
  2. osnovne podatke o podnosiocu prijave: naziv/ime, adresa, telefon i kontakt osoba;
  3. ovjerenu kopiju rješenja o registraciji kod nadležnog organa i ovjerenu kopiju izvoda iz registra ne starijeg od 6 mjeseci;
  4. potvrdu Gradske službe za finansije, javne nabavke, informatiku i zajedničke poslove da upravitelj nema neizmerenih obaveza prema Gradu Gradačac;
  5. Ugovor sklopljen sa veterinarskom stanicom o obavljanju veterinarskih usluga

(medicinski tretman, sterilizacija i kastracija pasa, izradu mikročipova, pomoć pri hvatanjau pasa, eutanazija);

  1. Ugovor sklopljen sa dobavljačem hrane za pse.

Tekst javnog poziva o dodjeli na upravljanje Azila  će biti objavljen na radio stanici Gradačac, web stranici i oglasnoj ploči Grada Gradačac, a isti će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Pismene prijave u zatvorenim kovertama se predaju u prostorijama Gradske uprave Gradačac, šalter broj 6, naslovljene na Gradsku službu za urbanizam, investicije i komunalne poslove Grada Gradačac (Odsjek za komunalne poslove) „Komisija za provođenje javnog poziva za dodjelu na upravljanje Azila za napuštene životinje” neposredno ili putem pošte najkasnije do 28.11.2023.godine do 12h.

Postupak otvaranja pristiglih pismenih ponuda, kao i blagovremenost i potpunost istih, provodi Komisija, imenovana od strane Gradonačelnika.

Komisija vrši javno otvaranje ponuda.

Po okončanju postupka, a najkasnije u roku od 7 dana od dana razmatranja ponuda, Komisija obaviještava sve učesnike o rezultatima oglasa.

Sa izabranim kandidatom, zaključit će se ugovor o dodjeli Azila na upravljanje.

U ime Grada Gradačac, ugovor će zaključiti Gradonačelnik, uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da sa izabranim kandidatom zaključi ugovor o upraljanju Azila.

Predmetni ugovor sačinit će notar, a sve troškove notarskih usluga snosit će Grad Gradačac.

IV ODABIR PONUDE

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa najnižom cijenom za upravljanje Azila, koja ne može biti viša od 5.000,00 KM na mjesečnom nivou.

Ukoliko se na javni oglas prijavi samo jedan kandidat, može se zaključiti ugovor ako ponuđena cijena bude u skladu sa predviđenom cijenom iz Javnog poziva.

V TROŠKOVI PONUDE

Grad Gradačac ne snosi nikakve troškove kandidata u postupku javnog oglasa.

VI OSTALO                                

Za sve informacije možete se obratiti u Gradsku službu urbanizam, investicije i komunalne poslove – Odsjek za komunalne poslove, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube